« Tagasi

Eoste külas Pääliku katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Teatame, et Põlva Vallavalitsuse 20.12.2017 korraldusega nr 2-3/711 kehtestati Põlva vallas Eoste külas asuva Pääliku katastriüksuse selle lähiala detailplaneering vastavalt lisale (lisa asub Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas), Marksi Maja OÜ (registrikood 11704922, aadress J. Käisi 1-1, 63305 Põlva) töö nr DP-002-16.

 

Planeeringuala suurus on kokku ca 14,4 ha ja see hõlmab lisaks Pääliku katastriüksusele ca 5,5 ha Niidumetsa katastriüksusest, Kutsiku katastriüksust, Tigase katastriüksust ja ca 0,2 ha munitsipaalomandisse taotletavast katastris mitte olevast maast.

 

Detailplaneeringu eesmärk on uute ehitusalade ja ehituslike tingimuste määramine selliselt, et planeeringualale saaks püstitada ühe eluhoone ja kõrvalhooned; tiikide paiknemise täpsustamine, sealhulgas uute tiikide rajamine; juurdepääsutee (riigimaanteelt uue mahasõidu) kavandamine; uute katastriüksuste piiride seadmine; vajalike tehnovõrkudega varustatuse tagamine. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

 

Digitaalselt on detailplaneeringu materjalid leitavad:

http://service.eomap.ee/polvavald/#/planeeringud/planeeringud/84