« Tagasi

Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade

Põlva Vallavalitsus annab teada, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Logina uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse.

Logina uuringuruumi geoloogilise uuringu luba taotletakse Põlva maakonnas Põlva vallas Logina külas Liiva-Logina kinnistul (katastritunnus: 62201:001:0301), Püha–Logina (katastritunnus: 62201:001:0302) ja Kaevanduse (katastritunnus: 62201:001:0303). Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 13,63 ha. Tegemist on liiva tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 32 puurauku ja kuni 32 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 15 m. Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat. Uuringu teostaja on Mäebüroo Nord OÜ.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel +372 680 7914, e-mail info@keskkonnaamet.ee).

Taotlus on digitaalselt kättesaadav http://dhs-adr-kea.envir.ee

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Karja 17a, 65608 Võru.

Kõnesolev teade on leitav väljaandes Ametlikud Teadaanded. Geoloogilise uuringu eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded (www.ametlikudteadaanded.ee).