Volikogu istungilt 27.06.2019

Istungi alguses kuulati Põlva Haigla juhatuse esimehe Margot Bergmanni ja nõukogu esimehe Marek Seeri ettekannet Põlva Haigla ning sünnitusosakonna oleviku ja tuleviku kohta. Volikogu jätkab teema menetlemist. Põlva Haigla nõukogul paluti esitada kolm peamist põhjust, miks sünnitusosakonna sulgemist kaalutakse.

Arhitekt Tiia Zuppur tutvustas volikogule Põlva valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamiskavatsust, mis annab suuna ja teabe uue üldplaneeringu koostamiseks.

Põlva linnas Maarja koguduse pastoraadi ruumides alustab 2019. aasta 1. septembril tegutsemist eraüldhariduskooli Tartu Luterlik Peetri Kool filiaal. Volikogu andis Haridus- ja Teadusministeeriumile nõusoleku koolile riigi poolt tegevuskulutoetuse eraldamiseks.

Esimesel lugemisel oli uuendatud Põlva valla jäätmehoolduseeskiri.

Kuulati ära volikogu revisjonikomisjoni arvamus ja kinnitati Põlva valla 2018. aasta majandusaasta aruanne.

Otsustati vähendada vallavalitsuse teenistuskohtade arvu ühe maaspetsialisti ametikoha võrra ning lisada struktuuri üks teedespetsialisti ja üks hankespetsialisti ametikoht.

Volikogu ei andnud nõusolekut hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimiseks Põlva Püha Neitsi Maarja Koguduse omandis olevale Maarja tn 2 kinnisasjale valla administratiivhoone ehitamiseks.

Võeti vastu Põlva valla 2019. aasta teine lisaeelarve. Eelarve muutmise põhjuseks on investeeringute kallinemine võrreldes plaanituga.

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus
799 9494; 516 0435
annely.eesmaa@polva.ee