Hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvoor avatakse 17. veebruaril

Rahanduministeeriumi regionaalarengu toetuseks logo: kolm sinist värvi vapilõvi ning tekstid "Rahandusministeerium" ning "Regionaalarengu toetuseks"Põlva Vallavalitsus teatab, et hajaasustuse programmi taotlusvoor avaneb 17. veebruarist ning taotluste esitamise tähtaeg on 17. aprill 2020.

Programm on suunatud kõigi Eesti maakondade hajaasustusega piirkondadele. Programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse majapidamistele hooneteväliste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.

Programmi raames saab toetuse taotlejaks olla füüsiline isik, kelle alaline ja rahvastikuregistri järgne elukoht on käesoleva aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni hajaasustuse piirkonnas asuv majapidamine, millega seotud projektile toetust taotletakse. Taotlejal ei tohi olla kohalike ja riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Programmdokumendiga saab tutvuda ja taotlusvormid alla laadida Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt.

Taotleja peab taotluse esitamisel arvesse võtma ka ehitusseadustikust tulenevaid nõudeid projekteerimisele ja ehitamisele. Et täpsustada konkreetse projektiga seotud nüansse, soovitame kokku leppida aja konsultatsiooniks.  

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusele e-posti aadressile info@polva.ee.

Lisainfo ja konsultatsioon:

Imre Maidla
taristuspetsialist
+372 799 9478
+372 5305 0775
Imre.Maidla@polva.ee