« Tagasi

Konkurss haridus- ja kultuuriosakonna spetsialistide ametikohtadele

Põlva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi haridus- ja kultuuriosakonna spetsialistide - haridusspetsialisti, noorsootööspetsialisti ning spordi- ja tervisedendusspetsialisti  ametikohtadele.


Haridusspetsialisti peamised tööülesanded:
Põlva valla üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ning huvikoolide tegevuse koordineerimine ning nende nõustamine hariduskorralduslikes küsimustes; koolieelsete lasteasutuste kohtade taotluste menetlemine; Põlva valla haridusasutustes teenistusliku järelevalve teostamine; haridusalaste õigus- ja haldusaktide eelnõude koostamine ning haridusalaste lepingute ettevalmistamine; ülevallaliste haridusürituste koordineerimine ja vajadusel korraldamine; valla haridustöötajate tunnustamise korraldamine; haridusasutuste õiguspärase tegevuse kontrollimine.

Noorsootööspetsialisti peamised tööülesanded:
Põlva valla noorte huvitegevuse ja noorsootöö sisulise tegevuse planeerimine ning koordineerimine koostöös hallatavate asutuste, mittetulundusühingute, organisatsioonide, asutuste, teiste kohalike omavalitsuste ja riigiasutustega; valdkonna strateegiate ja arengukavade väljatöötamisel ning töörühmade ja koostöögruppide töös osalemine; kohalike ja rahvusvaheliste projektide algatamine; valla noortekeskuste koostöö juhtimine; noorte töömaleva korraldamine; ülevallaliste noorteürituste koordineerimine ja vajadusel korraldamine; noortekeskuste õiguspärase tegevuse kontrollimine.

Spordi- ja tervisedendusspetsialisti peamised tööülesanded:
Põlva vallas tervist edendava tegevuse koordineerimine; tervist edendavate ürituste ettevalmistamine, läbiviimine ning aruandluse ja kontrolli teostamine; valla terviseprofiili koostamine ja rakendamine; valla sporditöö koordineerimine ja planeerimine; arengustrateegiate koostamine ning täitmise jälgimine, valdkondlike tegevuste analüüs ja aruandlus; tegelemine spordiprojektidega; kalenderplaanide pidamine; koostöö korraldamine spordiklubidega; Eesti spordiregistris vajalike toimingute teostamine; projektide algatamine ning läbiviimine valdkonnas.

Nõudmised kandidaadile:
- valdkonna õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus
- väga hea arvuti kasutamise oskus
- väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus
- B-kategooria juhilubade olemasolu

Edukas kandidaat on:
- vastutustundlik, korrektne ja täpne
- väga heade koostöö- ja suhtlemisoskustega
- valdkonna töökogemusega
- loov ja initsiatiivikas
- kõrgharidusega ametikoha valdkonnas
- valdab heal tasemel vähemalt ühte võõrkeelt

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:
- avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks
- elulookirjeldus
- haridust tõendavate dokumentide koopia
- essee (kuni 3600 tähemärki), kus kandidaat kirjeldab oma saavutusi ametikoha valdkonnas

Dokumendid palume saata hiljemalt 19.12.2017 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile info@polva.ee.

Tööle asumise aeg 1. jaanuar 2018

Täiendav info:
Aigi Tiks
Põlva Vallavalitsus
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
aigi.tiks@polva.ee
799 9490

Janika Usin
Põlva Vallavalitsus
abivallavanem
janika.usin@polva.ee
799 9479