« Tagasi

Konkurss Põlva valla Noorsootöö Keskuse juhataja ametikoha täitmiseks

Põlva Vallavalitsus otsib avaliku konkursi käigus Põlva valla Noorsootöö Keskusele juhatajat (ajutiselt äraoleva töötaja asendaja).
Kandideerimisdokumente oodatakse hiljemalt 19. jaanuariks 2020.
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Põlva valla Noorsootöö Keskus on Põlva Vallavalitsuse hallatav asutus, mis asub aadressil Kesk 15, Põlva linn, Põlva vald. Keskusel on viis tegevuskohta, mis asuvad Ahjal, Moostes, Tilsis, Vastse-Kuustes ja Põlvas.

Keskuse tegevuse eesmärk on luua noortele loovust ja identiteeti toetav turvaline ja kaasav arengukeskkond ning võimaldada noortel aktiivselt sisustada oma vaba aega ning suunata noori olema ühiskondlikult aktiivne. Keskus tegutseb avatud noorsootöö põhimõttel – on avatud igale noorele, seadmata eeltingimusi tema tõekspidamistele, võimetele, oskustele ja teadmistele.

Põlva valla Noorsootöö Keskuse juhataja tegutseb vastavalt asutuse põhimäärusele ja vastutab  asutuse igapäevase töö korraldamise eest.

Juhataja peamised ülesanded on:

 • Põlva vallas heatasemelise noorsootöö teenuse korraldamine ning valdkonna teavitus- ja turundusalane tegevus;
 • keskuse organisatsioonikultuuri kaasajastamine;
 • valdkonnaga seotud projektitegevuse korraldamine ja juhtimine;
 • koostöö korraldamine valla hallatavate asutustega ja valdkonnaga seotud organisatsioonidega.

Avalikul konkursil valituks osutunud isikuga sõlmitakse tähtajaline tööleping.

Kandideerimise eelduseks on:

 1. kõrgharidus;
 2. juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, töökeskkonna kujundamise, personalijuhtimise ja ressurssside juhtimise valdkonnas

Edukas kandidaat on:

 1. vastutustundlik, korrektne ja täpne;
 2. väga heade koostöö- ja suhtlemisoskustega;
 3. noorsootööalase ja/või pedagoogilise töökogemusega;
 4. loov ja initsiatiivikas;
 5. valdab heal tasemel vähemalt ühte võõrkeelt.

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:

 1. avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks;
 2. elulookirjeldus;
 3. haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 4. essee (kuni 3600 tähemärki), kus kandidaat esitab visiooni – Põlva valla Noorsootöö Keskuse edulugu.

Dokumendid palume saata hiljemalt 19.01.2020 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatult Põlva Vallavalitsus, Kesk tn 15, 63308 Põlva, Põlva maakond.

Täiendav info:
Aigi Tiks
Põlva Vallavalitsus
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
799 9490
aigi.tiks@polva.ee