« Tagasi

Vallavalitsuse istung 3. jaanuaril 2018

Sotsiaaltoetuste määramine

Toimetuleku parandamiseks määratati abivajavatele isikutele sotsiaaltoetused.

Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine

Määrati hooldajad isikutele, kes ei suuda toime tulla igapäevaste majapidamistoimingutega ega teostada eneseteenindusega seotud igapäevatoiminguid.

Katastriüksuse jagamine

Jagati Vastse-Kuuste alevikus asuva Pargi tn 15 katastriüksus kaheks osaks ning määrati moodustatavatele katastriüksustele aadressid ja sihtotstarbed.

Laste arvu suurendamine

Otsustati suurendada laste arvu Põlva Lasteaia Pihlapuu sõimerühmas Kakuke ühe lapse võrra alates 01.01.2018.

Koolitöötajate koosseisude kooskõlastamine

Kooskõlastati Põlva valla üldhariduskoolide – Põlva Kooli, Vastse-Kuuste Kooli, Tilsi Põhikooli, Mooste Mõisakooli, Kauksi Põhikooli ja Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli – koolitöötajate koosseis ja tunnistati kehtetuks Ahja Vallavalitsuse 26. oktoobri 2017. a määrus nr 6 "Friedebert Tuglase nim Ahja Kooli töötajate koosseis ja ametikohtade suurus".

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise korra vastuvõtmine

Võeti vastu Põlva valla elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord. Korra kohaselt esitab koolikohustusliku lapse vanem vallavalitsusele hiljemalt õppima asumise aasta 1. veebruaril vormikohase taotluse. Elukohajärgse kooli määrab vallavalitsus. Vallavalitsus arvestab elukohajärgse kooli määramisel oluliste asjaoludena esmajärjekorras lapse elukoha lähedust koolile, sama pere teiste laste õppimist samas koolis ja võimaluse korral vanemate soove. Lapse kooli vastuvõtmise otsuse teeb direktor vastavalt kooli vastuvõtu tingimustele ja korrale.

 

Eliko Saks
Vallasekretär
Põlva Vallavalitsus
+372 799 9472
+372 514 7690
eliko.saks@polva.ee
www.polva.ee