« Tagasi

Volikogu istungil 16.08.2019

Otsustati muuta  Põlva valla jäätmehoolduseeskirja nii, et omavalitsusel oleks võimalus korraldatud jäätmeveoga hõlmata lisaks segaolmejäätmetele ka paber ja kartong ning biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed.

Kehtestati Põlva linnas Aasa tn 5a katastriüksuse detailplaneering. Planeering näeb ette katastriüksusele ühe 3-korruselise ning ühe 4-korruselise püstitamise ning parkimiskohtade rajamise, mahasõidud on kavandatud Aasa tänavalt. Planeering näeb ette ala idaservas asuva jalgtee säilimise ja sellel vaba liikumise tagamise.

Võeti vastu Põlva linna Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade detailplaneering ning tunnistati  lähialade detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne nõuetele vastavaks. Detailplaneeringu eesmärgiks on laiendada Pärnaõie tn 32 katastriüksusel asuvat osaühingu Peetri Puit tootmishoonet ja -ala.

Muudeti "Sissetulekust mittesõltuvate toetuste määramise ja maksmise korda". Seadusemuudatustest tulenevalt ei ole enam matusetoetuse taotlemiseks vaja esitada surmatunnistust.

Arutati Põlva haigla sünnitusosakonnaga seonduvat. Volikogu oli üksmeelne, et tuleb otsida võimalusi sünnitusosakonna tööshoidmiseks ning saata vastavasisuline pöördumine Vabariigi Valitsusele, sotsiaalministrile, Riigikogu sotsiaalkomisjonile, Haigekassale ja Tartu Ülikooli Kliinikumile.

Järgmine vallavolikogu istung toimub septembrikuus.

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva vallavalitsus
799 9494; 516 0435