Põlva linnas Energia tn 16 katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Põlva linnas Energia tn 16 katastriüksuse detailplaneeringu.

Planeeringuala suurus on ligikaudu 3 ha ning see hõlmab Energia tn 16 katastriüksust,  ulatub Energia tänav T1 katastriüksuse osale ja Energia tänav T2 katastriüksuse osale.

Detailplaneeringu lahenduse kohaselt jagatakse senine hoonestamata sihtotstarbeta maa kolmeks krundiks, millest igaühele on lubatud püstitada kuni kolm tootmise- ja/või äriotstarbelist hoonet. Planeeritud positsioonidele 2 ja 3 on lubatud püstitada maksimaalselt kuni 10 m kõrgused hooned, positsioonile 1 maksimaalselt 5 m kõrgused hooned, samuti on lubatud paigaldada päikesepaneele. Planeeritud kruntidele on juurdepääs määratud Energia tänavalt. Lisaks antakse planeeringuga lahendus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise kohta.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 25.01.2019–11.02.2019.Paberkandjal detailplaneeringuga saab tutvuda tööpäevadel Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas, aadressil Võru tn 1 Põlva (II korrus). Digitaalselt on detailplaneeringu materjalid leitavad aadressil: www.polva.ee/detailplaneeringud. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15 Põlva linn Põlva vald  või e-postiga aadressil info@polva.ee.