« Tagasi

Tilsi külas Äglimäe katastriüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Põlva Vallavalitsus annab teada, et Põlva Vallavolikogu 31.01.2019 otsusega nr 1-3/3 jäeti algatamata Põlva vallas Tilsi külas asuvate Äglimäe katastriüksuste detailplaneeringuga kavandatud tegevuste keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna kavandatav tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada Äglimäe kinnistute maa-ala neljaks elamumaa, üheks segafunktsiooniga (75% üksikelamumaa, 25% kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa), üheks transpordimaa ja üheks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuseks ning kavandada juurdepääsutee 18114 Tilsi-Mustajõe teelt. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek täpsustada Laheda Vallavolikogu 12. juuni 2009 määrusega nr 12 kehtestatud Laheda valla üldplaneeringus määratud perspektiivset elamumaad, kompaktse hoonestusega ala ja reovee kogumisala liigutades antud alasid Äglimäe katastriüksuste piires 18114 Tilsi-Mustajõe tee äärest Kõrbjärve äärsele alale.

Detailplaneeringu vastuvõtja ja kehtestaja on Põlva Vallavolikogu, detailplaneeringu koostamise korraldaja on Põlva Vallavalitsus (Kesk tn 15, Põlva linn, Põlva vald, e-post info@polva.ee), detailplaneeringu koostaja on aktsiaselts Kobras (Riia 35, Tartu linn 50410, tel 730 0310, e-post kobras@kobras.ee). Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda tööpäevadel Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas Võru tn 1, Põlva linn, Põlva vald ning Põlva valla veebilehel.