« Tagasi

Kesa tn 12, Põlva linn detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Põlva linnas Kesa tn 12 katastriüksuse detailplaneeringu.

Planeeringuala suurus on ca 5000 m2 ning see hõlmab Kesa tn 12 katastriüksust (62101:001:0362) ja Kesa tänav T2 katastriüksusest (62001:001:0044) osa.

Detailplaneering näeb ette Kesa tn 12 kinnistu jagamist kaheks iseseisvaks katastriüksuseks nii, et moodustub üks elamumaa sihtotstarbega Kesa tn 12 krunt  ning üks Kesa ja Kalda tänavaid ühendav 3 m laiune avalikuks kasutamiseks ette nähtav teekoridor transpordimaa sihtotstarbega. Planeeringu järgi on Kesa tn 12 krundile lubatud püstitada üks põhihoone ja üks abihoone, põhihoone on lubatud rajada nõlvale.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 21.12.2018 – 13.01.2019. Paberkandjal detailplaneeringuga saab tutvuda tööpäevadel Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas, aadressil Võru tn 1 Põlva (II korrus). Digitaalselt on detailplaneeringu materjalid leitavad Põlva valla veebilehel. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15 Põlva linn Põlva vald  või e-postiga aadressil info@polva.ee.