« Tagasi

Vallavolikogu istungil 15.11.2018. Täiendatud 28.11.2018

Volikogu kehtestas uued, kogu Põlva valla haldusterritooriumit hõlmavad toetuste korrad:

Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kord. Toetust saab taotleda mittetulundusühing, seltsing või Põlva valla osalusega sihtasutus valla elanikele suunatud tegevuse toetuseks. Toetus eraldatakse järgmiseks eelarveaastaks. 2018. aastal said seda toetust 42 vallas tegutsevat seltsingut, MTÜ-d ja sihtasutust. 2019. aastaks esitatakse taotlus hiljemalt 15. detsembril.

Kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsootööprojektidele toetuse andmise kord. Toetust saab taotleda füüsiline või juriidiline isik ürituse korraldamiseks, mis on suunatud Põlva valla elanikele ja toimub Põlva valla haldusterritooriumil ning toetab Põlva valla mainekujundust. Toetust saab taotleda kolm korda aastas. 2018. aastal sai seda toetust 93 sündmust.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord. Toetuse eesmärk on juhendatud huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse parandamine  Põlva vallas elavatele ja õppivatele 7–19-aastaste lastele ja noortele. Toetust saavad taotleda huvihariduse ja huvitegevuse pakkujad.

Kehtestati Kogukondlikuks arendustegevuseks toetuse andmise kord. Toetust antakse Põlva vallas asuva avalikkusele suunatud hoone või rajatise projekteerimiseks, ehitamiseks, laiendamiseks ümberehitamiseks, parendustöödeks või avalikkusele suunatud hoones või rajatises kasutatava inventari soetamiseks. Toetust saavad taotleda kas küla- või alevikuvanem või mittetulundusühing.

Kehtestati ühtne Põlva valla aleviku- ja külavanema statuut. Küla- või alevikuvanem on nii kogukonna kui valla jaoks oluline isik, kes koordineerib ja aitab korraldada küla/aleviku ühistegevusi ning ellu viia küla ühisprojekte. Põlva valla territooriumil asub 70 küla ja alevikku. Valitud on 28 külavanemat.
Elanike arv seisuga 01.10.2018 on järgmine (täiendatud 28.11.2018):
Aarna 244, Adiste 104, Ahja alevik 481, Akste 84, Andre 66, Eoste 66, Himma 110, Himmaste 506, Holvandi 45, Ibaste 43, Jaanimõisa 85, Joosu 101, Kaaru 56, Kadaja 56, Kanassaare 56, Karilatsi 133, Kastmekoja 30, Kauksi 258, Kiidjärve 188, Kiisa 70, Kiuma 88, Koorvere 47, Kosova 76, Kähri 92, Kärsa 101, Lahe 72, Laho 35, Leevijõe 75, Logina 45, Loko 43, Lootvina 128, Lutsu 61, Mammaste 622, Meemaste 50, Metste 75, Miiaste 52, Mooste alevik 419, Mustajõe 59, Mustakurmu 51, Mõtsküla 68, Naruski 40, Nooritsmetsa 48, Orajõe 66, Padari 27, Partsi 104, Peri 309,  Puuri 186, Pragi 79, Puskaru 58, Rasina 128, Roosi 57, Rosma 376, Savimäe 29. Soesaare 57, Suurküla 89, Suurmetsa 57, Säkna 23, Säässaare 59, Taevaskoja 103,  Terepi 33, Tilsi 358, Tromsi 63, Tännassilma 216, Uibujärve 39, Valgemetsa 64, Valgesoo 44, Vana-Koiola 95, Vanaküla 62, Vanamõisa 51, Vardja 128, Vastse-Kuuste alevik 413, Viisli 58, Vooreküla 71, KOV täpsusega 134, Põlva linn 5386.
Elanikke Põlva vallas kokku 01.10.2018 seisuga on 14 151.

Otsustati muuta Põlva valla põhimäärust nii, et antavaid tunnustusavaldusi ei loetleta valla põhimääruses, vaid selle rakendusaktis „Põlva valla tunnustusavalduste andmise kord", mille kehtestab volikogu. Teine muudatus tehti põhimääruse § 50, kus lõige 2 sõnastati järgmiselt "Vallavanema asendajal on samad õigused ja kohustused mis vallavanemal, välja arvatud volikogule tagasiastumispalve esitamine." ning lõige 3 tunnistati kehtetuks.

Volikogu kehtestas ka Põlva valla tunnustusavalduste andmise korra, mis reguleerib Põlva aukodaniku nimetuse, Põlva aumärgi, Põlva valla aukirja ja vapimärgi, Põlva vallavanema tänukirja, tunnustuse "Aasta tegu" ja tunnustuse "Aasta vabatahtlik" ning Põlva valla kultuuripreemia andmise alused ja korra.

Otsustati ümber korraldada Põlva valla avatud noortekeskused. Ümberkorraldamise eesmärgiks on avatud noorsootöö teenuse mitmekesistamine ning selle parema kättesaadavuse tagamine. Ümberkorralduse tulemusena liidetakse Laheda Avatud Noortekeskus ja Mooste Valla Avatud Noortekeskus Põlva Avatud Noortekeskusega, mis nimetatakse alates 01.01.2019 ümber Põlva valla Noorsootöö Keskuseks.  Kehtestati ka keskuse uus põhimäärus.

Volikogu otsustas muuta 17.01.2018 vastuvõetud "Sissetulekust mittesõltuvate toetuste määramise ja maksmise korda" nii, et jõulutoetust makstakse kõigile Põlva valla vanaduspensionäridele. Toetuse määra kehtestab vallavalitsus. 2018. aastal võetakse taotlusi vastu 15. detsembrini.

Mittetulundusühing Jõuvanker esitas Põlva Vallavalitsusele taotluse Põlva vallas Kauksi külas asuva Garaaži kinnistu (katastritunnus 47302:002:0097) omandamiseks. Kinnistu korrashoiu eest on hoolt kandnud kohalikud elanikud ning see on olnud üldises kasutuses. Hoones on saun ja endisest katlamajast vaheseintega eraldatud garaažid. Vallavolikogu otsustas kinnistu tasuta võõrandada MTÜle Jõuvanker.

Volikogu määras Põlva valla 2018.–2020. aasta majandusaasta aruannete auditeerijaks osaühingu "AMC Audit" (registrikood 10300714).

Istungil algatatud küsimuste päevakorrapunktis tutvustas revisjonikomisjoni esimees Ahti Bleive komisjonil käsil olevat ühinemislepingu investeeringute kava täitmise ülevaatust. Aare Veetsmann päris Aarniku silla taastamisvõimaluste kohta ning vallavanem andis ülevaate Peri-Rosma kergliiklustee projekteerimise olukorrast.

Järgmine volikogu istung toimub 20. detsembril 2018.

Kokkuvõtte koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus
799 9494