« Tagasi

Volikogu 15.10.2018 istungilt

Volikogu nõustus AS TREV-2 Grupp Kadaja II liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotluse ning otsuste eelnõudega seades täiendavad tingimused, mille kohaselt peab kaevandaja hoidma Tännassilma-Kadaja tee aastaringselt sõiduautoga läbitavana, likvideerima vedudest tingitud kahjustused ning teostama oma kuludega keemilist tolmutõrjet majapidamistega piirneval alal ca ühe kilomeetri ulatuses varakevadest hilissügiseni tagades tolmuvaba tee.

Volikogu võttis vastu Laheda Sotsiaalkeskuse uue põhimääruse.

Esimesel lugemisel oli Põlva valla põhimääruse muutmise eelnõu ning teisel lugemisel Põlva valla tunnustusavalduste andmise kord. Põlva valla tunnustusavalduste andmise kord reguleerib Põlva aukodaniku nimetuse, Põlva aumärgi, Põlva valla aukirja, Põlva vallavanema tänukirja, tunnustuse "Aasta tegu" ja tunnustuse "Aasta vabatahtlik" ning Põlva valla kultuuripreemia andmise alused ja korra.

Volikogu võttis vastu Põlva valla arengukava aastateks 2019–2030 ning Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2024.

Volikogu võttis vastu Põlva valla 2018. aasta teise lisaeelarve. Lisaeelarvega täpsustatakse sihtotstarbeliselt laekuvate tegevustoetuste tulusid ja vastavate tegevusalade kulueelarveid. Lisaeelarve sisaldab muudatusi riigi poolt eraldatavates toetusfondi summades, eelkõige sotsiaalvaldkonna ja jäätmemajanduse osas. Lisaks täpsustatakse lisaeelarve koostamise ajaks teadaolevate investeeringuobjektide tegelikke maksumusi.

Volikogu otsustas ühendada Põlva vallale kuuluvad Osaühingu Ahja Soojus ja Aktsiaseltsi Põlva Soojus ning Põlva vallale kuuluva Osaühingu Mooste Olme ja Põlva vallale ja Räpina vallale kuuluva aktsiaseltsi PÕLVA VESI ning kiitis heaks äriühingute ühinemislepingud.

Revisjonikomisjoni esimees esitas volikogu istungil revisjonikomisjoni aruande oma tegevuse kohta.

Istungil algatatud küsimuste päevakorrapunktis andis abivallavanem Martti Rõigas ülevaate valla teedel tehtud töödest ja töödest, mis on tellitud ning kavas veel sel aastal lõpetada. Toimus arutelu valla jäätmejaamade töö parema korralduse küsimuses.

 

Järgmine vallavolikogu istung toimub 15. novembril 2018.