Valimised

3.03.19

Järgmised valimised:
03.03.2019 Riigikogu valimised
26.05.2019 Euroopa Parlamendi valimised

T
EATIS HÄÄLETAMISTULEMUSTE KINDLAKSTEGEMISE KOHTA

Riigikogu valimise seaduse § 60 lõike 1 alusel täidab häältelugemiskomisjoni ülesandeid Riigikogu valimistel kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses sätestatud korras moodustatud valla valimiskomisjon.

Hääletamissedelite ülelugemist alustab häältelugemiskomisjon esmaspäeval, 4. märtsil 2019 kell 10.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.

Hääletamistulemused tehakse kindlaks avalikult, st selle toimingu juures võivad viibida vaatlejad, erakondade esindajad ja teised soovijad.

Valimisringkonna nr 11 – Võru-, Valga- ja Põlvamaa kandidaadid


Veebruari lõpus ja märtsi alguses valime uue Riigikogu koosseisu. Suuri muudatusi valija jaoks seekord ei ole – valimisperiood on ikka kümme päeva, hääletada saab nii jaoskonnas kui ka juba kümnendat korda elektrooniliselt.

Valimisjaoskondi on tänavu vähem kui 2017. aasta kohalikel valimistel, mistõttu palume varakult välja selgitada, kus täpsemalt teie "kodujaoskond" asub. Vajadusel tuleb appi kaardirakendus, mille leiate aadressilt https://valimised.rahvastikuregister.ee/.

Enne valimisi saadetakse valijale tema registrijärgsele elukoha aadressile valijakaart. Valijakaart on vaid informatiivse sisuga, seda ei ole vaja valimisjaoskonda kaasa võtta. Valijakaardil on andmed hääletamise aja ja koha kohta. Valijakaardi kättesaamine kinnitab, et isik on kantud valijate nimekirja.

Kui paberil valijakaart ei ole 16. veebruariks kohale jõudnud, tuleb selgituse saamiseks pöörduda Põlva Vallavalitsuse registrispetsialisti Kaia Sillaste poole (kaia.sillaste@polva.ee; 799 9499; Kesk tn 15, Põlva). Kui elukohaandmetega tekib probleeme, on nende kordategemine lihtne – uue aadressi saab vormistada paari minutiga ka www.eesti.ee veebilehel.

Isikutele, kes on eesti.ee keskkonnas oma ametliku e-posti aadressi edasi suunanud, saadetakse elektrooniline valijakaart. Valijakaart saadetakse kodanikuportaalis määratud (edasi suunatud) elektronposti aadressile. Paberil valijakaarti elektroonilise valijakaardi saanud valijale ei saadeta.

Riigikogu 2019. aasta valimisteks on moodustatud viis valimisjaoskonda.

Valimisjaoskond nr 1 (Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus, Kesk tn 15, Põlva linn, kontakt 5411 0269), piiriks on ühinemiseelse Põlva valla haldusterritoorium.

Hääletada saab:

  • eelhääletamise päevadel 21.–27.02.2019 kella 12–20.00
  • valimispäeval 03.03.2019 kella 9–20.00
  • toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda, sh korraldatakse hääletamist valija asukohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses
  • toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud valla täpsusega

Valimisjaoskond nr 2 (Ahja Kultuurimaja, Illimari tn 6, Ahja alevik, kontakt 5411 0270), piiriks on ühinemiseelse Ahja valla haldusterritoorium.

Valimisjaoskond nr 3 (Põlva Vallavalitsuse Laheda teenuskeskus, Tilsi küla, kontakt 5411 0271), piiriks on ühinemiseelse Laheda valla haldusterritoorium.

Valimisjaoskond nr 4 (Mooste Kultuurimaja, Lasteaia tee 3, Mooste alevik, kontakt 5411 0272),  piiriks on ühinemiseelse Mooste valla haldusterritoorium.

Valimisjaoskond nr 5 (Vastse-Kuuste Kultuurimaja, Pargi tn 4, Vastse-Kuuste alevik, kontakt 5411 0273), piiriks on ühinemiseelse Vastse-Kuuste valla haldusterritoorium.

Valimisjaoskondades 2–5 saab hääletada:

  • eelhääletamise päevadel 24.–27.02.2019 kella 12–20.00
  • valimispäeval 03.03.2019 kella 9–20.00


Hääletamise aeg
Nelja päeva jooksul, 21.–24. veebruaril 12–20.00 toimub eelhääletamine maakonnakeskuses (Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses), kus valijad saavad hääletada väljaspool oma elukohajärgset jaoskonda st hääletada olenemata elukohast.
25.–27. veebruaril 12–20.00 toimub eelhääletamine kõigis viies valimisjaoskonnas. Väljaspool elukohta (st hääletada olenemata elukohast) saab hääletada eelhääletuse ajal vaid valimisjaoskonnas nr 1 (Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses). Samuti korraldab eelhääletuse ajal valimisjaoskond nr 1 hääletamist valija asukohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses Asukohas hääletamiseks tuleb jaoskonnakomisjonile esitada kirjalik taotlus hiljemalt 27. veebruaril kl 14.00.
Valimispäeval, 3. märtsil on kõik valimisjaoskonnad avatud kella 9–20.00, siis saab hääletada vaid oma elukohajärgses jaoskonnas.
Valijad, kelle elukoht on rahvastikuregistrisse kantud Põlva valla täpsusega, saavad hääletada vaid valimisjaoskonnas nr 1 (Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses).

Kodus hääletamine
Kui Te ei saa terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimispäeval hääletamisruumis, võite taotleda hääletamist kodus. Kodus saab hääletada valimispäeval, 3. märtsil. Kodus hääletamiseks tuleb vallavalitsusele või elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile esitada kirjalik taotlus hiljemalt 3. märtsil kl 14.00. Taotluse võib elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile esitada valimispäeval 9–14.00 ka telefoni teel.
Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama valija nime, isikukoodi, aadressi, sidevahendi numbrit ja kodus hääletamise põhjust (näiteks: terviseseisund, kõrge iga, rasked teeolud, transpordivõimaluste puudumine).

Elektrooniline hääletamine
Elektrooniline hääletamine algab 21. veebruaril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 27. veebruar kella 18.00.
Hääletada saab aadressil www.valimised.ee. Tuletame meelde, et valija peab veenduma, et tema arvuti on korras ning ID-kaardi ja koodide andmine teistele isikutele ei ole lubatud. Elektroonilist häält on võimalik eelhääletamise ajal muuta, sel juhul jääb kehtima hilisem hääl. Kui valija soovib ikkagi hääletada pabersedeliga, siis elektrooniline hääl kustutatakse. Valimispäeval oma e-häält enam muuta ei saa.

Valima minnes võta kindlasti kaasa kehtiv isikut tõendav dokument!
Isikut tõendavad dokumendid on näiteks: ID-kaart, Eesti kodaniku pass, diplomaatiline pass, meremehe teenistusraamat, juhiluba.


Eliko Saks
Põlva valla valimiskomisjoni esimees
799 9472, 514 7690
eliko.saks@polva.ee

 

Eelmised valimised:
15.10.2017 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised
26.08.2016 Vabariigi Presidendi valimine
01.03.2015 Riigikogu valimised
T
oimunud valimiste arhiiv

Temaatilised viited:
Jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadi nõusoleku näidis (RTF) (PDF)
Riigikogu valimise seadus
Valimiste meelespea
E-valijakaardi tellimine Riigiportaalis
Vabariigi Valimiskomisjoni ja riigi valimisteenistuse kontaktandmed

Toimetaja: ELIKO SAKS