Ettevõtlus

5.07.18

Ettevõtlustoetust antakse Põlva Vallavolikogu 08.03.2017 määruse nr 1-2/7 "Ettevõtlustoetuse andmise kord"  alusel. Kord reguleerib Põlva valla eelarve vahenditest uute töökohtade loomise toetamist ja eraldatud toetuse kasutamist.

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa jätkusuutlike, kasvule orienteeritud, väikeettevõtete arengule ja laienemisele ning neis ettevõtetes uute töökohtade loomisele. Toetuse eraldamise kaudu toetatakse ja arendatakse väikeettevõtlust Põlva vallas.

Abikõlbulikeks kuludeks on ainult uute töökohtade loomisega otseselt seotud põhivara soetamise ja sellega kaasnevad kulud. Uus töökoht on loodav täistööajaga töökoht, mida ei ole eelnenud 12 kuu jooksul toetuse taotleja ega temaga tulumaksuseaduse mõistes seotud äriühingus varem olnud. Uueks töökohaks ei loeta taotleja loodud töökohta, mis on loodud teise äriühingu või selle osa omandamise või ülevõtmise teel. Töötaja võetakse uuele töökohale tööle täistööajaga ja temaga sõlmitakse tähtajatu tööleping. Uued töökohad luuakse maksimaalselt kuue kuu jooksul arvates toetuslepingu sõlmimisest.

Toetuse taotlemine

Taotlejaks võib olla äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja. Toetuse saamiseks esitab taotleja esindusõiguslik isik Põlva Vallavalitsusele vormikohase taotluse. Taotlusega koos esitatakse taotlusvormil nõutud lisadokumendid.

Taotlus esitatakse kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kesk 15, 63308 Põlva.

Ettevõtlustoetuse taotlus

Toetuse määrad
Toetust eraldatakse kuni:

  • kahe uue töökoha loomisel 4000 eurot
  • kolme uue töökoha loomisel 6000 eurot
  • nelja uue töökoha loomisel 8000 eurot
  • viie uue töökoha loomisel 10 000 eurot

Toetust antakse abikõlblike kulude katmiseks maksimaalselt 50% ulatuses projekti eelarve mahust. Omafinantseeringu määr on vähemalt 50% abikõlblikest kuludest.

Toetuse taotluse menetlemine

Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab Põlva Vallavalitsus 30 tööpäeva jooksul. Otsus edastatakse taotlejale kümne päeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

Vallavalitsus sõlmib kahe kuu jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest taotlejaga lepingu. Lepingus reguleritakse toetuse kasutamise ja väljamaksmise tingimused.

Ettevõtlustoetuse kasutamise leping ja lõpparuanne