2015

Taotluste rahuldamine ja toetuste andmise otsustamine

 

Põlva Vallavalitsus otsustas 29.07.2015 korraldusega nr 2-3/466 "Hajaasustuse programmi toetuse taotluste rahuldamine ja rahuldamata jätmine" rahuldada 19 taotlust. 2015. aastal Põlva vallas hajaasustuse programmist toetust saanud taotlejate ja projektide andmed on avaldatud siin.

 

Täpsemat teavet toetust saanud projektide realiseerimiseks vajalike tegevuste kohta annab majandusspetsialist Aigi Jänes, telefon 5305 0775, e-post aigi.janes@polva.ee.

 

Hajaasustuse programmi 2015. aasta taotlusvoor on avatud alates 30. märtsist 2015. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Programmist toetatakse majapidamistele veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteede rajamist ning juhul, kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, siis toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

 

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.
Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33% projekti abikõlblikest kuludest.  Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka aastatel 2010-2014 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotlejaks saavad olla füüsilised isikud, kelle:

  • alaline elukoht on hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
  • elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 1. juuni 2015.

Põlva vald ei ole seadnud toetuse saajate eelistatud sihtrühma ega programmist toetatavate valdkondade prioriteetsust.

 

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna elukohajärgsele vallavalitsusele. Et taotlus ja lisadokumendid vastaksid projektis toodud nõuetele, soovitame enne selle esitamist konsulteerida programmi vallapoolse kontaktisikuga.

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on kehtestatud siseministri 20.02.2015 käskkirjaga nr 1-3/46 "Hajaasustuse programmi 2015.a programmdokument".

 

Põlva Vallavalitsuse hajaasustusprogrammi taotluste hindamiskomisjoni kuuluvad komisjoni esimees Aigi Jänes, Mari-Riina Terna, Kaia Sillaste, Eneken Padar ja Tanel Kapp.

 

Programmdokument ja taotlusvormid

 

Programmi teabepäev toimub Põlva Maavalitsuse saalis 1. aprillil algusega kell 9. Vajalik eelnev registreerimine.

 

Kontaktisik Põlva Vallavalitsuses:

Aigi Jänes

majandusspetsialist

telefon 5305 0775

e-post aigi.janes@polva.ee

Vastuvõtuajad T 13-16, N 9-12


Viimati muudetud: 27.04.2016 15:32, Annely Eesmaa
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee