Põlva valla jäätmekava aastateks 2020–2025 avalik väljapanek

6.02.20

Avalik väljapanek

Põlva Vallavalitsus teatab, et 13.11.2019. a korraldusega nr 2-3/575 kiideti heaks ja suunati avalikule väljapanekule Põlva valla jäätmekava aastateks 2020–2025. Jäätmekava avalik väljapanek toimub 05.–19.12.2019 Põlva valla koduleheküljel. Jäätmekava on kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava osa, mis käsitleb Põlva valla jäätmehoolduse arendamist. Jäätmekava koostamisel võetakse arvesse peamiselt valla arengukavas ja kehtivas riigi jäätmekavas sätestatut ning toetutakse jäätmeseaduses ning muudes jäätmekäitlust käsitlevates õigusaktides sätestatule.

Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada Põlva Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid, kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kesk 15, 63308 Põlva.

Juhul, kui avaliku väljapaneku kestel esitatakse kirjalikke ning allkirjastatud ettepanekuid või vastuväiteid, toimub jäätmekava eelnõu avalik arutelu 07.01.2020 algusega kell 14:00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.

Põlva valla jäätmekava aastateks 2020–2025 eelnõu (PDF, 1634 kB)

 

 

Toimetaja: LIIA SULG