Asjaajamisjuhised

1. Asjaajamisjuhised eestkosteasutuses

1.1 Alaealise hooldamine perekonnas
Hooldamine perekonnas on lapse hooldamine sobivas perekonnas, kelle liikmete hulka ta ei kuulu.
Perekonnas hooldamisele kuuluvad lapsed:
· kes ei saa oma vanematega koos elada vastava kohtuotsuse tõttu
· kelle vanemad on surnud või teadmata kadunuks tunnistatud
· vanemate teovõimet on piiratud
· vanemad viibivad vanglas

Peres hooldamise leping sõlmitakse hooldamisele võtja ja linnavalitsuse vahel. Leping sõlmitakse üldjuhul 1-ks aastaks. Tähtaja möödumisel hinnatakse alaealise olukorda uuesti ning tehakse otsus lapse huvidest lähtuvalt.
Hooldamisele võtjal tuleb esitada Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonna lastekaitse spetsialistile järgmised dokumendid:
· avaldaja isikut tõendava dokumendi koopia
· lapse isikut tõendava dokumendi koopia
· dokumendid lapse bioloogiliste vanemate kohta (surmatunnistus. kohtuotsus jne)
· avaldus (täidetakse kohapeal)
· vanema kui 10 aastase lapse kirjalik nõusolek (kirjutatakse kohapeal)
· tunnistus kasuperede koolituse läbimise kohta


Lastekaitse spetsialist tutvub hooldusele võtta sooviva perega, vajadusel palub teiste spetsialistide abi pereuuringu teostamiseks ning teeb otsuse lapse hooldamisele andmise kohta.

1.2. Laste suunamine asenduskodusse
Asenduskodusse saab suunata lapsi:
1) kelle vanematelt on võetud kohtu kaudu vanema õigused või kes on perekonnast eraldatud kohtu otsuse alusel
2) kes on orvud
3) kes on leidlapsed
4) kelle vanemad kannavad vanglakaristust


Eelpool nimetatud laste olukordade lahendamisega tegelevad sotsiaalosakonna juhataja ja lastekaitse spetsialist.
Asenduskoduteenus (lastekodu) on riiklik teenus, mille suunamise puhul sõlmitakse Põlva Vallavalitsuse kui eestkosteasutuse, Põlva Maavalitsuse ja asenduskodu vahel kolmepoolne haldusleping asenduskodu teenuse osutamise kohta.

1.3 Puudega inimese sõiduki parkimiskaardi taotlemine
Puudega inimese sõiduki parkimiskaarti saab taotleda Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonnas. Alates 1. jaanuarist 2011 kehtestati uus Euroopa Nõukogu soovitustega kooskõlas olev kaasaegne liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart.

Parkimiskaardi väljaandmise tingimused:
1. Parkimiskaart antakse välja puudega isikule, kellel esineb:
· keskmisele, raskele või sügavale puude raskustastmele vastav liikumis-või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle, mis tingib liikumisabivahendi kasutamise
· ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalle, mis tingib liikumisabivahendi kasutamise
· ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalekalle

2. Parkimiskaart väljastatakse õigustatud isikule, mitte sõidukile. Seega on parkimiskaardi taotlemine, väljaandmine ja selle kasutamine isikupõhine ning lubatud ainult juhul, kui tegemist on parkimiskaardi saanud isikuga seotud sõitude ja parkimisega.

3. Kooskõlas „Liiklusseadusega“ antakse parkimiskaart 2011. aastast puudega isikule välja tasuta.

Kaardi taotlemisel tuleb esitada sotsiaaltöötajale:
· isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart või juhiluba)
· Arstliku Ekspertiisi Komisjoni otsus puude raskusastme kohta;
· perearsti teatis;
· parkimiskaarti taotleva isiku foto 3 x 4 cm.

Parkimiskaardi taotlemise aluseks on sotsiaalministri 23.12.2010 määrus nr 90 "Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja välja andmise tingimused".

1.4. Invaabivahendi taotlemine
Invaabivahend aitab parandada puudega inimese toimetulekut. Abivahendite ostmist ja rentimist toetakse riiklikult ning vajadusel Põlva valla eelarvest.

Abivahendi saamise õigus
Soodustingimustel abivahendi ostmine või laenutamine toimub isikliku abivahendi kaardi alusel. Isikliku abivahendi kaardi saab Põlva Maavalitsusest, Kesk 20, II korrusel, kabinetist 22 tööpäeviti kell 9-16, tel 799 8935
Isikliku abivahendi kaardi taotlemiseks on vajalikud järgmised dokumendid:
1) arstitõend;
2) puude raskusastme otsus;
3) isikut tõendav dokument.

Soodustingimustel müüvad ja laenutavad invaabivahendeid järgmised ettevõtted:
1. Invatehniliste abivahendite Keskus (ITAK OÜ) Põlva filiaal, Puuri tee 1, Põlva, tel. 799 4556, avatud T ja N kella 9.00 – 16.00; K kella 9.00 - 13.00.
2. MTÜ Jumalalaegas – teenindus eelneval kokkuleppel, info Janar Vaik 53 838 129 ja janar.vaik@laegas.ee;
3. SA TÜK Silmakliinik – Kuperjanovi 1 – teenindab silmaproteeside osas. Info Triin.Karusaar@kliinikum.ee;
4. SA TÜK Kõrvakliiniku kuulmise ja kõnestamise osakond - kuuldeaparaadid ja individuaalsed otsikud. Maarjamõisa Polikliinikus Tartu Puusepa 1a. Täpsem info 731 9479 ja katlin.raud@kliinikum.ee;
5. OÜ Gadox – tallatoed, tugiortoosid, korsetid, käe-, sääre-, ja reieproteesid. Info tel 739 0276 ja gadox@gadox.ee;
6. OÜ Ortopeediakeskus – tallatoed, tugiortoosid, korsetid, käe-, sääre-, ja reieproteesid. Info tel 742 0169 ja ortkesk@solo.ee;
7. Tervise Abi OÜ – info telefonil 7333 871.

1.5 Hoolekandeasutuse kohamaksu toetuse taotlemine
Kellel on õigus osalisele toetusele Põlva valla eelarvest ülalpidamisele hooldekodus:
– eakad, kellel puuduvad ülalpidamiskohustusega isikud. Vastavalt perekonnaseadusele on lastel kohustus ülal pidada oma abivajavaid vanemaid.
– eakad, kellel endal puudub vara hoolduskoha eest tasumiseks. Ülalpidamiskulude katmise selgitamiseks hinnatakse eaka käsutuses olevat vara, mille väljarentimisest või müügist saadud tuluga on võimalik katta hooldekodukulud.

Hoolekandeasutuse kohamaksu toetuse taotlemiseks esitab eakas või tema lähedane Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonnale järgmised dokumendid:
1) taotlus hooldekodusse paigutamiseks (täidetakse kohapeal);
2) perearsti arvamus eaka ööpäevaringse hooldusteenuse vajadusest;
3) muud hindamisdokumendid( geriaatriline hindamine).

Vajadusel on sotsiaalosakonna teenistujal õigus nõuda täiendavaid dokumente. Otsuse toetuse määramise või mittemääramise kohta teeb vallavalitsus.

Põlva maakonna hooldekodud ja pansionaadid:
· EELK Räpina Koguduse Hooldekodu, aadress: Tartu mnt 5, Räpina
Tel 7961 380, e-post: rapinahooldekodu@hot.ee
· Krootuse Hooldekodu, aadress: Krootuse, Kõlleste vald
Tel 5034 413, 792 3319, e-post: sotsiaal@kolleste.ee
· Leevi Hooldekodu, aadress: Leevi, Veriora vald
Tel 795 3382; 5348 0892; e-post: hooldekodu@veriora.ee
· Mikitamäe Valla Hooldekodu, Mikitamäe ,Põlvamaa
Tel 795 4435; e-post: hooldekodu@mikitamae.edu.ee
· Põlva Valla Hooldekodu, Uus 2, Põlva
Tel 799 4270
· Saverna Hooldekodu, Saverna, Valgjärve vald
Tel. 797 4448 , e-post: tiiapeebo@hot.ee;
· Ahja Hooldekodu, Ahja, Nooruse 2
Tel 7921523; e-post: ahjavanem@hot.ee;
· Piigaste Pansionaat, Kõlleste vald, Piigaste küla
Tel 53496983, e-post: pansionaat@piigaste.ee
· Ristipalo Pansionaat, Räpina vald, Ristipalo, http://www.ristipalo.ee
Tel 7976143, 56 925 945, e-post: ristipalo@ristipalo.ee
· Põlgaste pansionaat, aadress: Saia tee 2, Põlgaste, Kanepi vald
Tel 513 4702 , e-post: marika.drenkhan@gmail.com
· Saatse pansionaat, aadress: Saatse, Värska vald
Tel 796 4325, 529 9190, e-post: pansionaat@verska.ee
· Laheda sotsiaalkeskus, aadress: Tilsi, Laheda vald
Tel 799 9358, 5690 4042, e-post: marikadorbek@hot.ee

2. Asjaajamisjuhised teistes ametiasutustes

2.1. Menetlused, mida lahendab kohus
Perekonnaseaduse jõustumisega 1. juulist 2010 kuuluvad kohtu pädevusse järgmised menetlused:
1) tehingud alaealise varaga - alaealise nimel oleva varaga tehingute tegemiseks on vajalik kohtu nõusolek;
2) eestkoste seadmine lapsele – eestkoste seatakse lastele, kelle vanemad on surnud või teadmata kadunuks kuulutatud või piiratud teovõimega või vanematelt on vanema õigused ära võetud või laps on perest eraldatud või on
laps mingil muul põhjusel jäänud ilma vanemlikust hoolitsusest.
3) eestkoste seadmine täisealisele isikule – eestkoste seatakse kui täisealine isik ei suuda vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu kestvalt oma tegudest aru saada või neid juhtida.
Eestkoste seatakse eestkostet vajava isiku elukoha järgi ja taotluse kohtule võivad esitada eestkosteasutus, teised puudutatud isikud või kohtu algatusel.
Nimetatud tehinguid menetleb põhjendatud avalduse alusel Tartu Maakohus Põlva kohtumaja, aadressil Võru 12, Põlva linn, 63 308, täiendav info tel 7998510.

2.2. Menetlused Maavalitsuses
1) Alaealise perekonnanime muutmine
Alaealise perekonnanime (abielulahutuse järgselt; abielludes; muudel põhjustel) muudetakse juhtudel, kui lapsega koos elav vanem on muutnud oma perekonnanime.
Lapse perekonnanime muutmiseks on vajalik mõlema vanema vastav kirjalik nõusolek.
Seoses Nimeseaduse ja riigilõivu seaduse muutmise seaduse jõustumisega 1. juulist 2010 tuleb alaealise perekonnanime muutmiseks pöörduda maavalitsuse rahvastiku toimingute talitluse poole.
Põlva Maavalitsuse perekonnaseisutoimingute spetsialistid on Maiken Jüriöö (peaspetsialist), tel 799 8921 ja Heili Kutsch (spetsialist), tel 799 8920.

Viimati muudetud: 13.01.2017 13:41, Eliko Saks
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee