Kaevetööde eeskiri

Põlva linna kaevetööde eeskiri (Terviktekst) (kehtetu alates 1.aprillist 2012)

Põlva Linnavolikogu 13.09.2002. a. määrus nr. 30

 

Lisa 1
Põlva Linnavolikogu 1.veebruari 2001.a määruse nr 7 juurde

I ÜLDOSA
1. Kaevetööde eeskiri (edaspidi eeskiri) on kohustuslik kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele (edaspidi kaeveloa võtnu ), kes Põlva linna territooriumil ehitavad, remondivad või ekspluateerivad tehnovõrke ja teevad mullatöid.

2. Kaevetöödeks käesolevas eeskirjas kasutatud mõistes loetakse pinnases tehtavaid töid:

2.1 sügavamal kui 30 cm maapinnast ;
2.2 kui nende käigus rikutakse tee- või pinnakatet ( asfalt, sillutis, muru jne.);
2.3 kui planeerimise käigus muudetakse pinnase esialgset kõrgust;
2.4 mis on seotud puude ja põõsaste istutamise või väljajuurimisega.

3. Kaevetöödeks käesolevas eeskirjas kasutatud mõistes ei loeta :
3.1 kaevetööde tegemist surnuaedades või territooriumi(te)l, kus kaevetööd on reguleeritud
teiste eeskirjadega ;
3.2 kaevetööde tegemist juriidilise või füüsilise isiku omandis või kasutuses olevatel
maa -aladel maaomaniku või- haldaja poolt tingimusel ,et seal ei asu teistele isikutele
kuuluvaid insenerikommunikatsioone. Vastutus kaevetööde ohutu tegemise eest lasub
sellisel juhul maahaldajal.

4. Kaeveloa võtnuna mõistetakse käesolevas eeskirjas juriidilist või füüsilist isikut, kellele
väljastatakse kaevetööde luba ning kes on kohustatud järgima käesolevat kaevetööde eeskirja ja Põlva linna heakorra eeskirju.

5. Käesoleva eeskirja täitmist kontrollivad :

5.1 linnavalitsus
5.2 tehnovõrkude valdajad.

6. Nõuetekohane kaevetööde luba tuleb taotleda Põlva Linnavalitsuselt vastavalt käesolevas eeskirjas toodud korrale.

7. Kaevetööde tegemise ajaks võib tänava või selle osa ajutiselt liikluseks sulgeda vastavalt Põlva linna teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskirjale.

8. Kaevetöödega lõhutud pinnakatte peab taastama kaevetööde loa võtnu hiljemalt loal toodud
tähtajaks (kui ei lepita kokku teisiti). Katete taastamiseni peab kaevetööde tegija tagama häireteta ja ohutu liikluse.

9. Kaevetööde tegija vastutab tööde kvaliteedi eest 24 kuu jooksul peale katte lõplikku taastamist.

II KAEVETÖÖDE LUBADE VORMISTAMINE JA VÄLJAANDMINE.
10. Kaeveloa vormistab ja väljastab Põlva Linnavalitsus tööde teostajale.

11. Kaeveloa vormistamiseks peab kaeveloa võtja linna plaanil märgistama kaevetööde alla jääva ala ja esitama linnavalitsusele koos kõigi kooskõlastustega vormikohase avalduse ning insenerkommunikatsioonide ehitus- või remondiprojekti koos vastavate kooskõlastustega. Vastav blankett väljastatakse eelnevalt Põlva Linnavalitsusest ja määratakse kooskõlastuste vajadus.

12. Linnavalitsusel on õigus nõuda :

12.1 liikluskorralduse skeemi koos kasutatavate liiklusmärkide ,piirete ja valgustuse näitamisega;
12.2 tööde teostamise ajagraafikut ;
12.3 taotlust linnavalitsusele tänava või selle osa liikluseks sulgemise kohta vastavalt Põlva linna teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskirjale.

13. Kaeveloa võtnu on kohustatud tasuma kaevetööde tagatisraha pinnasele tekitatud kahju ulatuses enne kaeveloa vormistamist vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud hindadele, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

14. Kaeveloa taotleja saab loa kätte peale tagatisraha tasumist Põlva Linnavalitsuse arvelduskontole.

15. Linnavalitsus registreerib kaevetööde avalduse ja - loa ning väljastab kaevetööde loa koos
avalduse koopiaga kaevetööde teostajale. Avalduse originaaleksemplar koos loa koopiaga
säilitatakse linnavalitsuses.

16. Linnavalitsus võib kaevetööde loa tühistada, kui töid ei ole alustatud ühe nädala jooksul loal märgitud tööde algustähtajast. Linnavalitsusel on õigus peatada kaevetööde loa kehtivust kui tööde käigus ei ole täidetud loas toodud tingimusi.

17. Kaevetööde läbiviimise ajagraafikut saab muuta üksnes kaeveloa väljastaja - linnavalitsus vastava avalduse alusel.

18. Kaevetööde luba ei ole nõutav ehituskrundi siseseks kaevamiseks juhul ,kui antud objektile on väljastatud linnavalitsuse poolt ehitusluba.

19. Kaeveloa väljastamise eest tasumine toimub vastavalt Põlva Linnavolikogu 30.04.1997.a
määrusele nr 7.

III KAEVETÖÖDE TEOSTAMINE.
20. Kaevetööde ajal peab kaevetööde luba asuma objektil. Kui kaevetöid teostatakse kauem kui 5 ööpäeva tuleb töökohale paigaldada tahvel ,kuhu on märgitud tööde teostaja nimi ,telefoni number ,tööde läbiviimise tähtajad ja vastutava isiku nimi. Kaevetööde tsoon peab olema piiratud ning tähistatud liiklusmärkidega ja pimedal ajal olema valgustatud.

21. Kaeviku täitmiseks kõlbmatud materjalid ja pinnas tuleb koheselt vedada selleks eraldatud täitepinnase mahapaneku kohta. Täitmiseks ja taastamiseks vajalikud materjalid ladustada nii,et need ei takista liiklust. Keelatud on kaevikuid täita tihendamata..

22. Kaeveloa võtnu peab kindlustama ohutu läbipääsu liiklusvahenditele ja jalakäijatele kohtadesse,kus läbipääs oli eelnevalt võimalik.

23. Puude tüved ja võrad peavad olema kaitstud võimalike vigastuste eest .Kaevamine puude juurekaelale lähemal kui 2m tuleb kooskõlastada Põlva Linnavalitsuse vastava spetsialistiga.

24. Kaevetöödega lõhutud pinnakate ,kahjustatud haljastus taastatakse kaeveloa võtnu kulul hiljemalt loal toodud tähtajaks .

25. Linnavalitsusel on õigus nõuda kaeveloa võtnult ümbersõidutee ehitamist, selle sõidukorras hoidmist tööde perioodil ning pärast tööde lõpetamist ümbersõidu likvideerimist ja taastamist.

26. Ettenägematute asjaolude ilmnemisel (tundmatu insenerkommunikatsioon, arheoloogiline leid, lõhkekeha jms.) tuleb kaevetööd peatada ja sellest viivitamatult informeerida linnavalitsust.
Vajadusel hankida täiendavad kooskõlastused.

27. Kaevetööde tähtaja pikendamiseks peab kaeveloa võtnu pöörduma linnavalitsuse poole vähemalt eelmisel tööpäeval enne tööde tähtaja lõppu.

28. Enne kaeviku täitmist peab kaeveloa võtnu kindlustama paigaldatud kommunikatsioonide teostusdokumentatsiooni koostamise.

29. Pinnase kate peab olema taastatud kohe pärast kaevetööde lõpetamist. Erandjuhul taastatakse kate ajutiselt linnavalitsuse loal,kui on vajalik liikluse kohene taastamine.

IV AVARIITÖÖD
30. Avariilised on need kaevetööd, mille vajadus tekib ootamatult või on ebasoovitavaid tagajärgi silmas pidades edasilükkamatud . Täita järgmisi tingimusi:
30.1 teatada linnavalitsusele avarii asukoht,põhjus , tööde algus - ja lõpptähtaeg;
30.2 avariikohale on kutsutud kõikide läheduses asuvate insenerkommunikatsioonide
valdajad;
30.3 avariikohal on tagatud nii sõidukite kui jalakäijate liiklusohutus.

31. Avariiliste kaevetööde alustamine erandkorras on lubatud ilma eelnevalt luba vormistamata, sealjuures peab kaevetööde teostaja olema veendunud ,et tööde tegemine antud piirkonnas ei ohusta teisi insenerkommunikatsioonide. Kaevetööde ohutu läbiviimise eest vastutab kaeveloa võtnu.

32. Avaldus kaevetööde loa saamiseks tuleb esitada linnavalitsusele hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast tööde alustamist .

33. Peale avarii kõrvaldamist taastatakse pinnase kate koheselt vastavalt käesolevale eeskirjale ja linnavalitsuse poolt väljastatud kaevamisloa tingimustele.

V INSENERKOMMUNIKATSIOONIDE KAITSMINE KAEVETÖÖDEL:
34. Kaevetööde teostamise piirkonnas olevate kommunikatsioonide valdajate esindajad kutsutakse kohale ( kui seda on nõutud loa taotlemisel) enne kaevetööde algust. Esindaja mitteilmumisest tingitud tööseisakust tuleneva kahju eest vastutab kommunikatsiooni valdaja.

35. Olemasolevaid kommunikatsioone võib ümber paigutada ainult nende valdaja loal. Teostudokumentatsioon trassi ümberpaigutamise kohta esitada linnavalitsusele .

36. Kommunikatsioonide vigastamisel on süüdlane sellest kohustatud viivitamatult teatama valdajale ja linnavalitsusele. Vigastus parandatakse süüdlase kulul.

37. Kaevikutest väljapumbatava vee juhtimine linna kanalisatsiooni või kaevekoha ümbrusse tuleb eelnevalt kooskõlastada kanalisatsiooni omaniku või valdajaga , maaomaniku või
-haldajaga.

38. Kaevetööde käigus on keelatud hävitada, vigastada või ümber paigutada geodeetilisi- ja liiklusmärke. Hävitatud või vigastatud märgid taastatakse kaeveloa taotleja kulul.

VI KAEVETÖÖDE TAGATISRAHA
39. Kaevetööde tagatisraha on ettemaks kaevetöödega lõhutud teekatete ja haljastuse taastamise eest Põlva linna teedel tänavatel ,kõnniteedel ja haljasaladel

40. Kaevetöödega lõhutav tänavakatte pindala on määratud tööprojektis ja näidatud kaeveloa avalduses.

41.Tagatisraha suurus arvutatakse Põlva Linnavolikogu poolt kehtestatud tasumäärade alusel ja peab olema laekunud linnavalitsuse arvelduskontole enne kaeveloa väljastamist. Tagatisraha tagastatakse pärast katte lõplikku taastamist ning kooskõlastamist Põlva Linnavalitsuses.

42. Avarii-remonttöödega seotud kaevamiste puhul tasutakse tagatisraha 1 nädala jooksul pärast
taastatava pinna selgumist, kui sellelks ajaks on kaevekoht taastamata.

43. Kui kaevetööde käigus selgub, et rikutud katte pindala on oluliselt suurem kui esialgsel arvutamisel on aluseks võetud, siis kaeveloa võtnu on kohustatud tagatisraha täiendavalt juurde maksma.

44. Kui tööd teostatakse vahetult enne või tänava kapitaalremondi ajal, siis tagatisraha maksma ei pea.

45. Kaevamistööde eeskirja või -tehnoloogia rikkumisel ning kaevetööde ebakvaliteetsel teostamisel on linnavalitsusel õigus tekitatud kahju tagatisrahast kinni pidada. Tööde lõpetamiseks ja katte taastamiseks märgitud tähtaegade ületamisel ei kuulu tagatisraha tagastamisele.

VII KAEVETÖÖDE LÕPETAMINE.
46. Kaevetööd loetakse lõppenuks, kui on täidetud järgmised tingimused:
46.1 on tehtud põhi -ja taastamistööd ning tööd, mis olid nimetatud loa taotlusel;
46.2 kaevetööde käigus kahjustatud territooriumid on lõplikult taastatud ja üle antud
linnavalitsusele ning maaomanikule või -haldajale;
46.3 linnavalitsusele on üle antud digitaalne teostusdokumentatsioon vastavalt Põlva LV
määruse nr.6 10.09. 1998 lisa nr.1,2 järgi;
46.4 on tagastatud loa talong vajalike kooskõlastustega

VIII VASTUTUS EESKIRJADE RIKKUMISE EEST
47. Kaevetööde eeskirjade rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-de 662 ja 664 sätete kohaselt.

(PLV 13.09.2002 määrus nr 30 jõust.17.09.2002)

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee