Koostamisel üldplaneering

31.03.18

Uuendatud koostatava üldplaneeringu materjal 18.12.2017 seisuga:

• Seletuskiri
• Üldplaneeringu kaart_põhjaosa
• Üldplaneeringu kaart_lõunaosa
• Üldpaneeringu kaart_tiheasustusalad
• Üldplaneeringu kaart_teed ja tehnoskeem
•  Lisa 1_mõisted
•  Lisa 2_KSHA (heakskiidetud)
•  Lisa 3_kitsendused


Keskkonnaameti poolt heakskiidetud Põlva valla üldplaneeringu KSH aruanne 


Põlva valla üldplaneeringu ja planeeringule koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamisest

 

Põlva Vallavalitsus teatab Põlva valla üldplaneeringu ja planeeringule koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalikustamise tulemustest.

 

Põlva Vallavolikogu 05.05.2014 otsusega nr 1-3/21 algatati Põlva valla üldplaneering 2029+ ning KSH. Üldplaneering on vastuvõetud ja suunatud avalikustamisele Põlva Vallavolikogu 29.06.2017 otsusega nr 1-3/22. Avalik väljapanek toimus 24.07.2017 – 21.08.2017. Avaliku väljapaneku tulemuste tutvustamiseks toimus avalik arutelu 08.09.2017 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis.

 

Avaliku väljapaneku jooksul laekus Põlva Vallavalitsusele 13 kirjalikku pöördumist, millest 2 sisaldasid vastuväiteid. Ettepanekud olid peamiselt tehtud planeeringulahenduse täpsustamiseks (nt sooviti täpsustada varasemat seisukohta; sooviti täpsustada üldplaneeringuga kavandatavaid ehitustingimusi) või täiendamiseks (nt tehti ettepanekuid reserveeritud ruumikasutuse osas). Vastuväited olid esitatud reserveeritud ruumikasutuse kohta – sooviti kaevandamist lubava tootmisala lisamist Himmaste küla territooriumile. Kirjalikes pöördumistes esines ka 7 selgitustaotlust. KSH aruandele sisulisi ettepanekuid ei tehtud.

 

Kõikidele kirjalikele pöördumistele esitab Põlva Vallavalitsus arutelu järgselt täiendatud seisukohad. Avalikustamise tulemusena arvesse võetud ettepanekud ei muuda vastuvõetud Põlva valla üldplaneeringu põhilahendust.

 

Esitatud ettepanekute ja vastuväidetega ning avalikustamise tulemustega saab tutvuda Põlva valla veebilehel http://www.polva.ee/algatatud-yldplaneering või tööaegadel Põlva valla ehitus- ja planeerimisosakonnas (Võru tn 1, Põlva linn). 

 

 

Vastuvõetud ja avalikustamisele suunatud Põlva valla üldplaneering

Põlva vallavolikogu 19.06.2017 otsusega nr 1-3/22 võeti Põlva valla üldplaneering 2029+ vastu ning suunati avalikule väljapanekule.

Põlva valla üldplaneeringu eesmärgiks on ruumilise arengu põhimõtete edasine kujundamine, maa- ja veealade üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste, sh maakasutuse juhtotstarvete ning hoonestuse kõrguslike- ja kauguslike piirangute määramine. Üldplaneeringuga määratakse valla arenguks oluliste sotsiaalobjektide ja üldkasutatavate maade asukohad, asustuse ja ettevõtluse arengu suunamine, detailplaneeringu koostamise kohustusega alad ja juhud, miljööväärtuslikud hoonestusalad, maastike kaitse- ja kasutamistingimused, põhiliste teede ja tehnorajatiste asukohad, puhke- ja virgestusalad. Üldplaneeringuga täpsustatakse kalda piiranguvöönd ja ehituskeeluvöönd.

 

Üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne riigipiiriülest keskkonnamõju. Samuti ei ole ette näha mõju esinemist Natura 2000 võrgustiku aladele.

 

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu kohta arvamust. Ettepanekud, vastuväited ja küsimused esitada avaliku väljapaneku ajal kirjalikult aadressil Põlva Vallavalitsus, Kesk tn 15, Põlva 63308 või e-postiga info@polva.ee.

Üldplaneeringu avalik väljapanek toimub 24.07.2017 kuni 21.08.2017

  • Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas aadressil Võru tn 1, Põlva linn

  • Põlva Vallavalitsuse kantseleis aadressil Kesk 15, Põlva linn

  • Peri haruraamatukogus Peri külas

  • Himmaste haruraamatukogus aadressil Keskuse tee 6/2, Himmaste küla

  • Digitaalselt Põlva valla veebilehel www.polva.ee

Põlva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku arutelu toimub 08.09.2017 kell 17.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.

 

 

Põlva valla üldplaneeringu eskiislahendus

Valminud on Põlva valla üldplaneeringu eskiis, millega oli võimalik tutvuda ajavahemikul 28.12.2015-12.01.2016 lisaks kodulehele ka vallavalitsuse ruumides, aadressidel Võru tn 1 (II korrus) ja Kesk tn 15 kantseleis. Üldplaneeringuga on kavandatud valla ruumiline areng kogu valla territooriumil kuni aastani 2029.

Üldplaneeringu eskiis on vallavalitsuse esialgne visioon valla ruumilisest arengust ja siin on juba arvestatud ka aktiivsemate kodanike ja ettevõtete ettepanekutega.

 

Eskiisi seletuskiri

Töökaart 

Tiheasustusalade väljavõte

Lisa 1 - koondatavad mõisted

Olemasoleva olukorra analüüsiskeemid: olemasolev maakasutusväärtused maastikuslooduskeskkondplaneeringudmaaomand

 

 

Heaks kiidetud keskkonnamõju strateegilise hindamise programm

Põlva Vallavolikogu 05.05.2014 otsusega nr 1-3/21 algatati uue Põlva valla üldplaneeringu ja selle KSH koostamine. Üldplaneeringu lähteseisukohad on kinnitatud Põlva Vallavolikogu otsusega 08.10.2014 nr 1-3/34. Üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt riigipiiriülest mõju. Mõju esinemise võimalust Natura 2000 võrgustiku aladele hinnatakse KSH koostamise käigus.

Üldplaneeringu ja KSH koostamise korraldaja on Põlva Vallavalitsus ning üldplaneeringu kehtestab Põlva Vallavolikogu.

Üldplaneeringu konsultant on OÜ Pärnu Instituut. KSH juhteksperdiks on Piret Toonpere.

KSH programm on heaks kiidetud Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni kirjaga nr 26.06.2015 nr PVV 6-8/15/14507-2.

 

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Vaadanud üle ühinenud omavalitsusüksuste Põlva linna ja Põlva valla kehtivad üldplaneeringud ja analüüsinud üldplaneeringuid planeerimisseaduse § 8 lõike 3 kohaselt, otsusega nr 1-3/21 algatas Põlva Vallavolikogu 05.05.2014 Põlva valla üldplaneeringu koostamise koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega.

Üldplaneeringu koostamise korraldaja on Põlva Vallavalitsus

 

• Põlva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise programm

• 28.01.2015 Riigihanke "Polva valla üldplaneeringu ja keskkonnamojude strateegilise hindamise koostamine" tulemuste kinnitamine

• 10.12.2014 Riigihanke "Polva valla uldplaneeringu ja keskkonnamojude strateegilise hindamise koostamine" korraldamine

• 08.10.2014 Põlva valla üldplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamine

• 05.05.2014 Põlva linna ja Põlva valla üldplaneeringute ülevaatamise tulemuste kinnitamine