Sotsiaalteenused

Sotsiaalnõustamine on isikule vajaliku teabe andmine tema sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning isiku abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel, et soodustada igapäevaeluga toimetulekut.
Teenust osutavad Põlva vallavalitsuse sotsiaaltöötajad.

 

Psühholoogiline nõustamine - aitab inimesel paremini aru saada iseendast, oma võimetest ja situatsioonidest, et analüüsida ja lahendusi otsida isiklikus elus tekkinud kriisidele ja probleemidele. Psühholoogilise nõustamise eesmärgiks on edendada inimese iseseisvust, toetudes tema isiklikele ressurssidele ja kompetentsidele.
Psühholoogilise nõustamisteenuse vajamisel tuleb pöörduda sotsiaalosakonda.

 

Võlanõustamisteenus on majanduslik-juriidilise iseloomuga sotsiaalteenus, mille eesmärgiks on isiku või perekonna abistamine ülemäärase võlgnevuse korral isiku iseseisvaks toimetulekuks talutavamaks muutmisel või võlgnevuse likvideerimisel.
Võlanõustamisteenuse saamiseks tuleb pöörduda sotsiaalosakonda.

 

Perelepitus on läbirääkimiste protsess, millega lapsevanemad lepivad erapooletu lepitaja suunamisel kokku lapse tulevases elukorralduses ja elatisraha maksmises. Perelepitusteenuse eesmärgiks on leida lapsele soodne lahendus edasises elukorralduses hoolimata vanemate purunenud peresuhetest.


Turvatoa teenuse eesmärk on tagada sotsiaalselt abitusse olukorda sattunud inimestele ajutine majutus (nt eluaseme kaotus, perevägivald, õnnetusjuhtum jmt). Teenust osutavad:
• AS Põlva Haigla - Põlva valla lastele vanuses kuni 18 eluaastat, kes on vanemliku hoolitsuseta, ohtu sattunud või tabatud hulkurluselt
• Põlva Perekeskus - turvatoa teenus täisealisele Põlva valla elanikule, kes vajab ajutist (kuni nädal) elukohta. Teenusele saamiseks on vajalik eelnevalt informeerida Perekeskuse juhatajat, Virgo Troon, tel. 517 7872. Teenust ei osutata alkoholi tarvitanud isikutele

 

Invatransport on transporditeenus, mis pakub võimalust kasutada transporti liikumis-, nägemis- ja/või vaimupuudega isikul, kellel on puudest tingitud takistus, tava- või ühissõiduki kasutamisega.
Põlva Vallavalitsus kaasfinantseerib teenust sügava liikumispuudega, progresseeruva liikumisvõime kaotusega raske puudega isikutele ja/või sügava nägemispuudega isikutele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald. Teenuse taotlemiseks pöörduda vallavalitsuse sotsiaalosakonda.

 

Igapäevaelu toetamise teenus, mida osutatakse Põlva Päevakeskuses psüühiliste erivajadustega isikutele. Teenuse osutajaks Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda. Igapäevaelu toetamise teenuse eesmärk on juhendamise ning vaba aja sisustamise abil arendada teenuse saaja oskusi igapäevaeluga paremaks toimetulemiseks. Teenusele saamise korraldab vallavalitsuse sotsiaalosakond koostöös teenuse osutajaga.


Isikliku abistaja teenus on puudega inimese iseseisvuse ja osalemise suurendamine kõikides eluvaldkondades. Isikliku abistaja teenust osutatakse Põlva valla elanikele, kellel on sügav liikumispuue või sügav nägemispuue ning nad vajavad kõrvalist abi eneseteeninduses ja igapäevaelu toimingutes. Teenuse taotlemiseks pöörduda Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda. Taotluse võib esitada ka hooldaja või eestkostja.

Tugiisiku teenus on isiku või pere jõustamine või juhendamine tema igapäevases elukeskkonnas vastava ettevalmistusega isiku poolt.
Tugiisikuteenust osutatakse:

• lapsele või lastega peredele

• raske ja sügava puudega inimestele, kes vajavad kõrvalist abi igapäevase eluga toimetulekul ning suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga

Teenuse taotlemiseks tuleb tugiisikuteenuse soovijal pöörduda Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda, et selgitada välja teenuse vajadus ja osutamise maht. Teenuse osutajateks on MTÜ TeemeKoos ja MTÜ Põlvamaa Lastekaitse Ühing.

 

Eluruumi kohandamise teenus eesmärk on tagada sügava liikumispuudega isikutele võimalikult iseseisev liikumine eluruumis eluaseme kohandamise teel. Eluruumi kohandamiseks kuluva summa kaasfinantseerimise otsustab vallavalitsus juhtumipõhiselt.

 
Sauna-ja ujula teenus soodustingimustel Teenust osutatakse Põlva valla mittetöötavatele raske ja sügava puudega inimestele ning vanaduspensionäridele alates 65. eluaastast. Teenuse taotlemiseks tuleb pöörduda vallavalitsuse sotsiaalosakonda sooduspileti saamiseks.

Koduteenused
Põlva Vallavolikogu 23. märtsi 2016 määrus nr 11  Koduteenuse osutamise tingimused ja kord
Koduteenused on isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla. Koduteenust saavad rahvastikuregistri andmetel Põlva vallas elavad eakad ja puudega inimesed, kes vajavad kõrvalist abi igapäevase eluga toimetulekul. Teenust osutab Põlva Päevakeskus.

 

Lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lapsele on lapse seadusliku esindaja või perekonnas hooldaja toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab nimetatud isikute asemel lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja. Teenuse osutamist rahastatakse riiklikult.

Raske ja sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse taotlemine
Teenuse taotlemiseks esitab last kasvatav isik linnavalitsuse sotsiaalosakonnale taotluse koos järgmiste dokumentidega:
• lapse isikut tõendava dokumendi koopia
• lapse rehabilitatsiooniplaani koopia
• arstliku ekspertiisi komisjoni otsuse koopia puude astme määramise kohta
• perekonnas hooldamise lepingu koopia või eestkostja määramise otsus (vajalik eestkostja ja perekonnas hooldaja puhul)

Põlva Vallavalitsusele osutavad puudega lapse lapsehoiuteenust SA Eesti Agrenska Fond, Otepää Ravikeskus OÜ, MTÜ Põlvamaa Lastekaitse Ühing ja Põlva Roosi Kool perioodil, mil laps ei ole kaetud teiste sotsiaalteenustega.

 

Siseriiklik lapsendamine

Alates 1. jaanuarist 2017 korraldab siseriiklikku lapsendamist maavalitsuste asemel Sotsiaalkindlustusamet. Muudatuse eesmärk on tagada lapsendamisele ühtne lähenemine ja kvaliteet.

Sotsiaalkindlustusameti lapsendamisega tegelevad spetsialistid paiknevad neljas piirkonnas: Põhja piirkonnas (asukoht Endla 8, Tallinn, teeninduspiirkond  Harju-, Rapla- ja Järvamaa), Ida piirkonnas (asukoht Keskväljak 1, Jõhvi, teeninduspiirkond Ida- ja Lääne-Virumaa), Lõuna piirkonnas (asukoht Tähe 106, Tartu, teeninduspiirkond Tartu-, Viljandi-, Jõgeva-, Põlva-, Valga- ja Võrumaa) ning Lääne piirkonnas (asukoht Õhtu Põik 5, Pärnu, teeninduspiirkond Pärnu-, Lääne-, Hiiu- ja Saaremaa). Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusbürood asuvad üle Eesti, igas maakonnas. Seega vajadusel on nõustamist võimalik saada lapsendada soovijate elukoha lähedal. Sotsiaalkindlustusameti spetsialistide poole võib pöörduda nii lapsendamise kui ka lapsendatu päritoluandmete otsimisega seotud küsimustes.

Lisainformatsiooni leiate Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt

Viimati muudetud: 03.02.2017 13:04, Annely Eesmaa
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee