Ühinemisleping

21. detsembril 2016 kinnitasid Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla volikogud ühinemislepingu ning võtsid vastu otsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemiseks. Vastuvõetud otsused edastati Põlva maavanemale, kes edastas need omakorda Vabariigi Valitsusele.

 

Vabariigi Valitsus kiitis Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste valla ühinemise teel uue valla moodustamise heaks ning võttis 26.01.2017 vastu määruse nr 21 "Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine".

 

Ahja valla, Mooste valla, Laheda valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemise teel moodustus 22.10.2017 uus omavalitsusüksus – Põlva vald.

 

Uus avalik-õiguslik juriidiline isik ehk omavalitsus tekkis Põlva Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval. Valimistulemuste väljakuulutamise päevaks loetakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 68 lõike 3 järgi valimiskomisjoni poolt volikogu liikmete registreerimise otsuse avalikustamisele järgnevat päeva. Otsus avalikustati 21.10.2017 maakonnalehes Koit.

 

Valla nimeks on Põlva vald ja selle halduskeskus asub Põlva linnas. Uue Põlva valla territooriumi suurus on 705,9 km2, kus elab ligikaudu 14 600 inimest.

 

Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemisleping

Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu muutmine, Seletuskiri

 

Lepingu lisad

Lisa 1. Seletuskiri

Lisa 2. Valla kaart mõõtkavas 1:50 000

Lisa 3. Prioriteetsete investeeringute loetelu

Lisa 4. Põlva valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa 5. Ahja valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa 6. Laheda valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa 7. Mooste valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa 8. Vastse-Kuuste valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa 9. Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemuse õiend

 

Põlva Vallavolikogu 21.12.2016 otsus nr 1-3/50 "Ühinemislepingu kinnitamine ning taotluse esitamine haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks"

Põlva Vallavolikogu 13.09.2017 otsus nr 1-3/35 "Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu muutmine"

 

Ahja Vallavolikogu otsus ühinemislepingu kinnitamise kohta on avaldatud Riigi Teatajas (RT IV, 03.01.2017, 34)

Laheda Vallavolikogu otsus ühinemislepingu kinnitamise kohta on avaldatud Riigi Teatajas (RT IV, 07.01.2017, 7)

Mooste Vallavolikogu otsus ühinemislepingu kinnitamise kohta on avaldatud Riigi Teatajas (RT IV, 04.01.2017, 18)

Põlva Vallavolikogu otsus ühinemislepingu kinnitamise kohta on avaldatud Riigi Teatajas (RT IV, 30.12.2016, 40)

Vastse-Kuuste Vallavolikogu otsus ühinemislepingu kinnitamise kohta on avaldatud Riigi Teatajas (RT IV, 03EL_Sotsiaalfond_horisontaalne.jpg.01.2017, 46)

 

Põlva valla ühinemisläbirääkimised viiakse läbi Euroopa Liidu Sotsiaalfondi (ESF) projekti nr EU49802 "Põlva vallaga ühinevate valdadega uue omavalitsusüksuse moodustamine" toetusel. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist summas 25165,86 eurot meetme tegevuse "Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus" raames.

Viimati muudetud: 23.10.2017 11:00, Eliko Saks
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee