« Tagasi

Detailplaneeringu avalik väljapanek: Aasa 5, Põlva linn

Põlva Vallavalitsuse 04.07.2018 korraldusega nr 2-3/448 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Põlva linnas Aasa tn 5a katastriüksuse detailplaneering.

Planeeringuala suurus on ca 4500 m2 ning see hõlmab Põlva linnas Aasa tn 5a katastriüksust (katastritunnus 62001:002:0102, maa kasutamise sihtotstarve 100% elamumaa) ja osaliselt Aasa tänav T1 katastriüksust (katastritunnus 62001:002:0047, maa kasutamise sihtotstarve 100% transpordimaa). Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on etappidena rajada Aasa tn 5a katastriüksusele üks 4-korruseline ja kaks 3-korruselist korterelamut, kokku kuni 34 korterit.  Esimeses etapis rajatakse 4- ja 3-korruselised korterelamud koos vajaliku taristuga positsioonidele 2 ja 3, teises etapis positsioonile 1. Planeeringu põhilahendusega on kindlaks määratud kolme kortermaja, neid teenindavate parklate ja juurdepääsude asukohad. Kooskõlastuste järgselt on planeeringulahendusele lisatud võimalus liituda projekteeritava sadeveekanalisatsiooniga, näidatud ära kavandatava kõnnitee asukoht Aasa tänava ääres ning lisatud planeeringu elluviimise etapid ja vajalikud tegevused koos nende järjekorraga.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 23.07.2018 – 06.08.2018 Paberkandjal detailplaneeringuga saab tutvuda tööpäevadel Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas, aadressil Võru tn 1 Põlva (II korrus). Digitaalselt on detailplaneeringu materjalid leitavad aadressil: www.polva.ee/detailplaneeringud. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15 Põlva linn Põlva vald või e-postiga aadressil info@polva.ee.
Kui avaliku väljapaneku ajal esitatakse kirjalikke ettepanekuid toimub detailplaneeringu avalik arutelu 28. augustil kell 15.00  Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis Kesk tn 15.

Info:
Tiia Zuppur
Põlva Vallavalitsus
arhitekt
5347 1669