« Tagasi

Volikogu istungilt 21.06.2018

Põlva Vallavolikogu istung toimus neljapäeval, 21. juunil 2018 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis. Osales 27 volikogu liiget.

Volikogu andis loa Sergei Kravtšenkole Põlva vallas Voorekülas Krahvimäe kinnistu (registriosa number 2210338, katastritunnus 87201:002:0040, pindala 3,63 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa) omandamiseks.

Algatati Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 ja Soesaare külas Pärnaveere katastriüksuse, Tedre katastriüksuse osa ja lähialade detailplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on laiendada OÜ Peetri Puit Pärnaõie tn 32 asuvat tootmisala Soesaare külas asuvatele Pärnaveere ja Tedre katastriüksustele.

Kinnitati ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste üldplaneeringute ülevaatamise tulemused, mis on lähtematerjaliks ühinemisjärgse Põlva valla üldplaneeringu koostamisel.

Põlva Vallavalitsusele anti luba korraldada riigihange "Põlva valla suusaradade hooldus 2018–2020" ning seoses sellega võtta eelarveaastateks 2018–2020 rahalisi kohustusi kuni 40 000 eurot.

Ühinenud omavalitsuse raamatukogud on alates 1. juunist 2018 ümber korraldatud ja liidetud Põlva Keskraamatukoguga. Kehtestati Põlva Keskraamatukogu kasutamise eeskiri ning raamatukogule mittevajalike teavikute võõrandamise kord.

Volikogu delegeeris sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018. a määruse nr 4 "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" sätestatud  toetuse saaja õigused ja kohustused Põlva Vallavalitsusele, kui toetuse rakendajale.

Kehtestati ühinenud omavalitsuse Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded.

Volikogu kuulas ära revisjonikomisjoni ettekande ning kinnitas Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste valla 2017. aasta majandusaasta aruanded.

Otsustati algatada osaühingu Mooste Olme ja aktsiaseltsi PÕLVA VESI ühinemine ning osaühingu Ahja Soojus ja aktsiaseltsi Põlva Soojus ühinemine.

Suurendati vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu ühe ametikoha võrra, et võtta teenistusse andmekaitsespetsialist. Andmekaitsespetsialisti ametikoha loomise vajadus tuleneb 25.05.2018 jõustunud EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusest

Seoses uue koalitsiooni moodustamisega valiti uus arengukomisjoni, majanduskomisjoni, hariduskomisjoni ning kogukonna- ja külaelukomisjoni esimees ja aseesimees ning revisjonikomisjoni koosseis.

Arengukomisjoni esimeheks valiti Andres Vijar, aseesimeheks Koit Jostov; majanduskomisjoni esimeheks valiti Leander Konks, aseesimeheks Sirje Tobreluts; hariduskomisjoni esimehekes valiti Katrin Peil ja aseesimeheks Anti Rüütli; kogukonna- ja külaelukomisjoni esimeheks valiti Toivo Narusbek, aseesimeheks Indrek Käo.  Tegevust jätkavad senine sotsiaalkomisjoni ja kultuurikomisjoni esimees ja aseesimees. Revisjonikomisjoni esimeheks valiti Ahti Bleive, aseesimeheks Rein Käsk ja revisjonikomisjoni liikmeks valiti Aare Veetsmann.

Seoses uue koalitsiooni moodustamisega kutsuti tagasi esindajad ja nende asendajad nii Põlvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekult, Põlva valla üldhariduskoolide ja Põlva Gümnaasiumi hoolekogust ning MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekust ja volikogust. Uuteks esindajateks nimetati:

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule Georg Pelisaar, asendaja Martti Rõigas ja Lennart Liba, asendaja Anne Nook.

Friedebert Tuglase nim. Ahja Kooli hoolekogusse Toivo Narusbek;

Kauksi Põhikooli hoolekogusse Aare Veetsmann;

Põlva Kooli hoolekogusse Andres Vijar;

Vastse-Kuuste Kooli hoolekogusse Tarvo Asur;

Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatava asutuse Põlva Gümnaasiumi hoolekogusse Põlva valla kui kooli toetava organisatsiooni esindajaks Rasmus Kork;

MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule nimetati esindajateks Lennart Liba, asendaja Uuno Siitoja; Georg Pelisaar, asendaja Anne Nook; Janika Usin, asendaja Leander Konks ning Martti Rõigas, asendaja Andres Vijar.

MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogusse nimetati esindajaks Lennart Liba, asendaja Martti Rõigas ja Georg Pelisaar, asendaja Janika Usin.

Vallavanemale antud sõiduauto kasutusrendi periood lõppes 18.06.2018 ning vallavalitsus ei pidanud otstarbekaks sõiduauto väljaostmist turuhinnaga või rentida uut sõiduautot. Vallavanem kasutab edaspidi ametisõitudeks isiklikku sõiduautot ja selle eest makstava hüvitise suuruseks kinnitati 600 eurot kalendrikuus.

Istungil algatatud küsimuste päevakorrapunktis oli kõneks olukord seoses Kauksi Laspsehoiu tegevuse lõpetamisega. Lapsevanemad on pöördunud nii meedia kui õigusorganite poole ning saatnud kirja vallavalitsusele ja volikogu liikmetele probleemidest Mooste lasteaias. Vallavalitsus on suhelnud ja suhtleb ka edaspidi nii lapsevanemate, lasteaia töötajate kui direktoriga, et anda korrektset ja tõest infot kõikidele osapooltele ja vähendada olukorra emotsionaalsust.

Vallavanem tutvustas Peri-Rosma kergliiklustee projekti hetkeseisu. Projekt on kooskõlastusringil Maanteeametis ja seal on kerkinud probleeme planeeritava kergliiklustee liigse lähedusega maanteele. Otsitakse võimalikke lahendusi.

Kokkuvõtte koostas:
Annely Eesmaa
Avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus
799 9494