« Tagasi

Vallavalitsuse 16.09.2020 istungilt

Kagu-Eesti spetsialisti eluasemete meetmest toetuste eraldamine
Kagu-Eesti spetsialisti toetus eraldati üheksale taotlejale, eelarveliste vahendite  ammendumise tõttu jäid toetuseta viis taotlejat.

Katastriüksustele aadresside ja sihtotstarvete määramine
Määrati Kadaja külas Vana-Kalda katastriüksuse (katastritunnus 47301:001:1095, pindala 21.35 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%)  jagamisel moodustatavatele katastriüksustele aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: Vana-Kalda, sihtotstarve maatulundusmaa; Kaldametsa, sihtotstarve maatulundusmaa; Kaldapõllu, sihtotstarve maatulundusmaa.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmine
Eraldati Põlva valla 2020. aasta eelarvest andeka noore toetus õppuri osalemiseks Eesti keelpillimängijate konkursil. Toetuse suurus on 100 eurot.

Kiideti heaks hajaasustuse programmi raames esitatud aruanne ja otsustati toetuse maksmine.

Katastriüksuste piiride muutmine maakorralduskava alusel
Peri külas asuvast Toominga teest asub enamus eramaadel. Toominga tee 2, Toominga tee 4, Toominga tee 6, Toominga tee 8, Toominga tee 10, Toominga tee 5 ja Mõisa tee 24 katastriüksuste omanikud esitasid taotluse katastriüksuste piiride muutmiseks maakorralduskava alusel, mille tulemusena arvatakse tee nende katastriüksustest välja ja tekib uus katastriüksus tee alusele maale. Toominga tee maaüksuse omanikuks saab Põlva vald. 

Sotsiaaltransporditeenuse omaosaluse kehtestamine
Kehtestati Kagu Ühistranspordikeskuse poolt osutatava sotsiaaltransporditeenuse omaosaluse maksumus:
- sõit Võru ja/või Põlva maakonnas 3 eurot;
- sõit Tartu ja/või Valga maakonnas 8 eurot
- sõit väljapoole eelmainitud piirkondi Eesti Vabariigis 20 eurot.

Hinnad kehtivad ühe sõidutellimuse kohta ja sisaldavad edasi-tagasi sõitu ühe tellimuse raames samal kuupäeval.

Põlva linnas Kesk tn 11a katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine
Algatatava detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata planeeringualale ehitusõigus ning kujunduslikud tingimused parkla rajamiseks.

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Kinnitati  Põlva ja Räpina valdade üldplaneeringute koostamise alusuuringu koostaja. Hankele laekus üks pakkumine. Edukaks pakkumuseks tunnistati Eesti Planeerijate Ühingu pakkumus, maksumusega 17 800 eurot ilma käibemaksuta.

Aadresside määramine
Seoses Kauksi külas määratud uute liikluspindadega määrati ka uued katastriüksuste aadressid
Keskuse tee ja Oja tee järgi.
Seoses Põlva linnas asuva Ringtee tänava muutmisega Ringteeks, muudetakse kõik tänava äärde jäävate katastriüksuste aadressid ning mõned Rosma külas asuvate katastriüksuste aadressid.
Uute liikluspindade järgi muudeti Vastse-Kuuste külas kõik Ahja tee, Vanatamme tee ning Koidu tee äärde jäävate katastriüksuste  aadressid.

Enampakkumise korraldamine vallavara üürile andmiseks
Otsustati korraldada kirjalik enampakkumine Põlva vallas, Mooste alevikus, Järveotsa tee 3  (katastritunnus 47301:002:0094) Mooste Tervisekeskuse ruumide (suletud netopind 360,1 m²) üürile andmiseks tähtajaga kuni 30.09.2030. Enampakkumise osavõtutasu suurus on 100 eurot. Enampakkumise alghind on  540 eurot kuus (1,50 eurot/m²).

Põlva Muusikakooli töötajate koosseisu kooskõlastamine
Põlva Muusikakooli töötajate koosseisus vähendati pilliparandaja kohta 0,45 koha võrra ja suurendati 0,45 koha võrra õpetajate kohta.

Reservfondist eraldati Vastse-Kuuste lasteaia Kaari ventilatsioonisüsteemi remondiks 1980 eurot.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
799 9494; 516 0435
annely.eesmaa@polva.ee