« Tagasi

Vallavolikogu 24.10.2019 istungilt

Volikogu nõustus Logina uuringuruumile geoloogilise uuringu loa andmisega. Tegemist on liiva tarbevaru uuringuga. Geoloogilise uuringu eesmärgiks on määratleda uuringuruumi piires maavara levik, kasuliku kihi paksus, materjali kvaliteet, veetase kaevandites ja kaevandamistingimused tasemel, mis võimaldavad varu kinnitada aktiivse tarbevaruna. Taotletav uuringuruum  ei asu tiheasustusalal ning selle piires puuduvad ajaloo-, kultuuri- või arheoloogilise väärtusega alad.

Anti luba Põlva Haldusteenistusele riigihanke  "Põlva valla teede ja tänavate talihooldus 2019–2023" korraldamiseks ning seoses sellega võtta eelarveaastateks 2019–2023 rahalisi kohustusi kuni 1 460 000 eurot. Kavandatav riigihange hõlmab kogu Põlva valla territooriumil paiknevate avalikult kasutatavate teede (sh kergliiklusteede) ja tänavate ning hajaasustuse piirkonnas erateede talvist hooldust perioodil detsember 2019 – aprill 2023.

Võeti vastu Põlva valla 4. lisaeelarve. Põhitegevuse tulud suurenevad kokku 72 993 euro võrra. 2019. aastaks planeeritud põhitegevuse kulud suurenevad 17 517 euro võrra. Põhivara soetuseks saadava sihtfinantseerimise toetus suureneb 20 983 euro võrra ning investeeringud suurenevad 76 459 euro võrra. Kallimaks lähevad Mooste alevikus kaugkütte-trasside renoveerimine, ujula rekonstrueerimine ja Mooste mõisa folgikoja esinejate parkla ehitus.

Vallavanem Georg Pelisaar andis ülevaate ühinemislepingu investeeringute osa täitmise kohta.

Revisjonikomisjon esitas volikogule aruande.

Vallavanema info päevakorrapunktis andis vallavanem teada, et vallavalitsuses tegeldakse uuendatud eelarvestrateegia ja järgmise aasta eelarve koostamisega. Mõlemad loodetakse tuua volikogu ette novembrikuus.

Vallavalitsus on saanud ka kaks taotlust. Esimene neist Põlva-Tännassilma-Puskaru kergtee ehitamiseks. Taotluse asjus on ühendust võetud Maanteeametiga, kes projekteerib Põlva-Puskaru-Kanepi tee rekonstrueerimist. Kas ja millistel tingimustel on nimetatud kergtee rajamine võimalik, pole veel selge.

Teine kodanike taotlus puudutab Hatiku külaosa taotlust leida vahendeid vee- ja kanalisatsioonivõrgustiku väljaehitamiseks. Kõigepealt oleks siin vaja välja selgitada kui paljud kinnistud oleksid valmis vee- ja kanalisatsioonivõrguga liituma. Arvestades seda, et Hatiku pole hajaasustuse piirkond, siis siinse süsteem väljaehitamine võib teoks saada kas Euroopa Liidu struktuurifondide kaasabil või siis elanike ja valla omaosalusel.

Vallavanem Georg Pelisaar, volikogu esimees Lennart Liba ja AS Põlva Haigla nõukogu liige Anne Nook vastasid arupärimisele Põlva haigla juhtimiskriisi kohta.

Vallavanem vastas, et tunneb muret tekkinud olukorra pärast. Ta on kohtunud ja telefonitsi rääkinud olukorrast kliinikumi esindajaga. Kliinikumi juhtkonnal haigla juhatajale etteheiteid ei ole. Vallavanemale teadaolevalt on haigla juhataja kohtunud ka töötajatega ning on saavutatud töörahu. Töölepingud, ka nende lõpetamise tingimused, on konfidentsiaalsed.

Vallavolikogu esimees on väljendanud oma seisukohti ka ajakirjanduses, 24. oktoobri ajalehes „LõunaLeht".

Haigla nõukogu liige Anne Nook märkis, et Põlva haiglas on töötajate ja juhtkonna vahel usaldus taastunud, selle nimel tehakse igapäevaselt tööd ja pigem on õhkkond enamustes osakondades uuendusmeelne. Haiglas koostatakse praegu arenguplaani ja tegevuskava ning sellesse on kaasatud kõikide osakondade töötajad. Vallapoolsed nõukogu liikmed on teinud ettepaneku nõukogu koosoleku kokkukutsumiseks, et arutada sünnitusosakonna jätkamist peale 2019. aastat. Nõukogu koosolekuks, mis toimub 12. novembril, on palutud haiglajuhilt ettekannet praegusest olukorrast ja analüüsi, et selgitada välja kui palju oleks vaja lisaks rahalisi vahendeid, et osakond saaks jätkata veel vähemalt 5 aastat nagu vallavolikogu on märkinud oma pöördumises kliinikumi juhtkonnale ja Vabariigi Valitsusele.

Istungil algatatud küsimuste päevakorrapunktis küsiti, millal saab korda Aarna küla tänavavalgustus. Põlva Haldusteenistus on koos elektriettevõttega Eltam korduvalt käinud kohapeal ja tuvastanud, et sealne süsteem ei saa korda pelgalt pirnivahetusega, vaid on täiesti amortiseerunud ning tuleb ümber ehitada. Seda tehakse tänavavalgustuse uuendamise projekti raames, kus 2020. aastal alustatakse ehitustöid lisaks Põlva piirkonnale ka Vastse-Kuuste, Ahja ja Tilsi piirkonnas.

Küsimusi oli ka Maanteeameti poolt ümberehitatud Rosma ristmiku kohta, vallavara inventuuri ja teehoiukava väljatöötamise käigu kohta.

Järgmine vallavolikogu korraline istung toimub 21. novembril 2019.

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus
799 9494; 5160435