Põlva linnas Kesk tn 37 asuva katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Põlva Vallavalitsus annab teada, et Põlva Vallavolikogu 31.01.2019 otsusega nr 1-3/2 jäeti algatamata Põlva linnas Kesk tn 37 asuva katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringuga kavandatud tegevuste keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna kavandatav tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasolevat elamut laiendada selliselt, et hoone teisel korrusele oleks võimalik rajada kaks ärikorterit, majutusteenuse pakkumist ei kavandata, ja hoone esimesele korrusele rajada koolituste läbiviimiseks vajalikud ruumid koos mõningate kontoriruumide ja võib-olla ka väiksema kaupluse või kohvikuga. Planeeringu koostamise käigus ilmnes, et tegemist võib olla Põlva valla üldplaneering 2029+ muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringuga.

Detailplaneeringu vastuvõtja ja kehtestaja on Põlva Vallavolikogu, detailplaneeringu koostamise korraldaja on Põlva Vallavalitsus (Kesk tn 15, Põlva linn, Põlva vald, e-post info@polva.ee), detailplaneeringu koostaja selgub riigihanke tulemusel. Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda tööpäevadel Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas Võru tn 1, Põlva linn, Põlva vald ning Põlva valla veebilehel.