Põlva Vallavolikogu istungilt 21. veebruaril 2019

MTÜ Eesti Andmesidevõrk juhatuse liige Raivo Tammiksaar andis ülevaate projektist „Internet Koju".

Võeti vastu uue Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019–2030, mis on aluseks ÜVK süsteemide arendamiseks ja väljaehitamiseks nende teeninduspiirkonnas ning finantseerimisallikate leidmisel.

Volikogu andis nõusoleku osaleda MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus partnerina
projektis „Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine" ning tagatakse projekti omafinantseeringu olemasolu eelarveaastateks 2019–2021 kuni 10 000 eurot aastas.

Tulenevalt vajadusest kaasajastada ja viia kooskõlla Põlva valla põhimäärusega kehtestati uued kultuuriasutuste (Ahja Kultuurimaja, Mooste Kultuurimaja, Vastse-Kuuste Kultuurimaja, Vana-Koiola Rahvamaja ning Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus) põhimäärused. Munitsipaalasutus Ahja Kultuurimaja nimetati ümber Ahja Kultuurimajaks.

Põlva Vallavalitsusele delegeeriti tööstusheite seaduse § 31 lõigetes 2 ja 3 märgitud omavalitsuse ülesanded.

Volikogu nõustus Van der Knaap Eesti OÜ Meelva turbamaardla Meelva turbatootmisala maavara kaevandamiseks antud kaevandamisloa kehtivusaja pikendamisega kuni 28.02.2049.

Volikogu valis Tartu Maakohtu rahvakohtunikukandidaatideks Karmen Toots, Aet Olle, Marek Ranne, Merike Verev, Valdek Lehes, Katrin Viilu, Aivar Haan, Merike Kuklase ja Kätlin Asi.

Järgmine vallavolikogu istung toimub 21. märtsil 2019.

Teate koostas:
Annely Eesmaa
Põlva Vallavalitsus
avalike suhete spetsialist