Põlva linnas F. Tuglase tn 10, 10a ja 10b asuvate katastriüksuste eskiislahenduse avalik väljapanek

Põlva Vallavalitsus teatab, et Põlva linnas F. Tuglase tn 10, 10a ja 10b asuvate katastriüksuste eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 03.05.2019 – 03.06.2019.

Planeeringuala suurus on 6579 m2 Planeeringu eesmärgiks on olemasolevate katastriüksuste liitmine, sihtotstarbe muutmine elamumaast ärimaaks ja ehitusõiguse ning hoonestusala määramine äritegevuseks mõeldud hoonetele. Äritegevuseks kavandatakse ruume seminari, suvekohviku, majutuse, haagissuvilate majutuse teenuse ja kämpingu korraldamiseks. Planeeringuga tehakse ettepanek kehtiva üldplaneeringu muutmiseks, lubades äritegevust elamupiirkonda.

Detailplaneeringu eskiislahendus on üleval Põlva valla veebilehel. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15, Põlva linn, Põlva vald  või e-postiga aadressil info@polva.ee

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 13.06.2019 kell 16.00  Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis Kesk tn 15.