Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 ja Soesaare külas asuva Pärnaveere ning osaliselt Tedre katastriüksuse ja lähialade detailplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek

Põlva Vallavalitsus teatab, et Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse  ja Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ning osaliselt Tedre katastriüksuse ja lähialade detailplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek toimub 08.03.2019–08.04.2019.

Planeeringuala suurus on ca 8 ha ning see hõlmab Põlva linnas ja Soesaare külas asuvat Pärnaõie tn 32 katastriüksust (katastritunnus 62201:001:0399, maa kasutamise sihtotstarve 100% tootmismaa) ja Soesaare külas asuvat Pärnaveere katastriüksust (katastritunnus 62101:001:0108,  maa kasutamise sihtotstarve 100% maatulundusmaa). Detailplaneeringu lahendusega lubatakse olemasolevat tootmishoonet laiendada 6240 m2. Laiendamise vajadus tuleneb olemasoleva tehase tehnoloogiale lisanduvatest tootmisprotsessidest. Detailplaneeringule on koostatud keskkonnamõju strateegiline hindamise tulemusena on planeeringuga ette nähtud tootmisest tuleneva müra piiramiseks müratõkkevalli rajamine, müratõkkeseina funktsiooni täidab ka krundi piirile lubatud valmistoodangu ladustamiseks püstitatav varjualune.

Detailplaneeringuga kavandatud tegevuse peamine mõjuala suurus piirdub keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande põhjal kuni 100-meetise tsooniga tootmisterritooriumi ümbruses, kavandatud tegevus ei oma ebasoodsat mõju piirkonna veekvaliteedile (ei pinnavee, ega põhjaveekvaliteedile) ja niiskusrežiimile, ei oma olulist ebasoodsat mõju ümbruskonna õhukvaliteedile ja sellega ei kaasne müra osas olulist ebasoodsat (negatiivset) mõju, sh inimese heaolule. Kavandatava tegevusega kaasneb ebasoodne mõju põllumajandusmaale kuhu tootmistegevus laieneb. Arvestades aga olukorda, mil üle poole põllumajandusmaa põllumassiivist jääb detailplaneeringualast väljapoole, ei vähene põllumajandusmaa pindala oluliselt. Samuti ei ole ette näha, et kavandatava tegevusega mõjutataks ümbruskonna muud maakasutust väljaspool detailplaneeringu ala.

Detailplaneeringu eskiislahendus ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu on Põlva valla veebilehel. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15, Põlva linn, Põlva vald  või e-postiga aadressil info@polva.ee

Detailplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik arutelu toimub 17. aprillil 2019 kell 15.00  Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis Kesk tn 15.