Valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetused

Põlva Vallavolikogu 23. märtsi 2016 määrus nr 7  Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

 

Sotsiaaltoetuste määrad:

- sünnitoetus 320 eurot

- matusetoetus 200 eurot

- esimesse klassi astuja toetus 120 eurot

- koolieelses lasteasutuses käiva lapse toitlustustoetus 0,45 eurot ühe toidupaeva kohta

- põhikoolis õppiva lapse toitlustustoetus 0,22 eurot ühe toidupaeva kohta

- küttetoetus kuni 160 eurot aastas

- õppetoetus 32 eurot kalendrikuus

 

Põlva valla eelarvest makstav täiendav sotsiaaltoetus määratakse isikule, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald ja kes tegelikult elab Põlva vallas

Põlva valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste taotlemiseks tuleb täita sotsiaaltoetuste taotlus.

 

Sotsiaaltoetuse taotlus

 

Perekonna sissetulekutest sõltuvad toetused:

Koolitoetus - õpilase õppekulude, sh huviharidusega seotud õppekulude osaliseks või täielikuks hüvitamiseks

Laste- ja noortelaagri toetus - laagrikulude omaosaluse osaliseks või täielikuks hüvitamiseks 1 kord aastas

Toidukulutoetus - Põlva valla haldusterritooriumil asuva lasteaia või üldhariduskooli toidupäeva täielikuks või osaliseks hüvitamiseks. Toetus määratakse 2 x aastas, taotlus esitatakse vastavalt 15. septembriks või 15. jaanuariks.

Ravitoetus - toetus määratakse kuludokumentide alusel.

Küttetoetus - määratakse ahiküttega eluruumis elavale üksikule vanadus- või töövõimetuspensionärile 1 kord kalendriaastas.

Õppetoetus - kuni 25-aastasele kutseõppeasutuse või Eesti Vabariigi kõrgkooli päevases õppevormis õppijale. Määratakse 2 korda aastas ning taotlus ja pereliikmete viimase kuue kalendrikuu sissetulekuid tõendavad dokumendid esitatakse 15. septembriks ja 15. jaanuariks.

Ühekordne toetus - määratakse muudel juhtudel vajalike kulutuste hüvitamiseks.

Jõulutoetus – määratakse ja makstakse vallavalitsuse poolt kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras lähtudes eelarvevahendite võimalustest.

Hoolekandeasutuse teenuse eest maksmise toetus - toetus kantakse teenust osutava hoolekandeasutuse arveldusarvele.

 

Põlva Vallavolikogu 23. märtsi 2016 määrus nr 8 Sissetulekust mittesõltuvate toetuste määramise ja maksmise kord

 

Sissetulekust mittesõltuvate toetuste taotlus

 

Perekonna sissetulekutest mittesõltuvad toetused:

Sünnitoetus - taotlemiseks tuleb esitada avaldus ja sünnitõend linnavalitsuse sotsiaalosakonnale. Sünnitoetust makstakse lapse emale, kes on kantud Põlva valla elanike registrisse vähemalt 1 aasta enne lapse sündi. Sünnitoetust makstakse kahes võrdses osas. Toetuse esimene osa on pool sünnitoetuse määrast, mis makstakse lapse emale pärast sünni registreerimist. Toetuse teine osa makstakse ema või last kasvatava isiku avalduse alusel lapse aastaseks saamisel, tingimusel et nii avalduse esitanud isik kui laps on olnud aasta jooksul pidevalt Põlva valla elanike registris.

Matusetoetus - taotlemiseks tuleb esitada avaldus ja surmatõend vallavalitsuse sotsiaalosakonnale. Toetust makstakse Põlva valla elaniku surma korral.

Toitlustustoetus -  toetus kantakse toitlustusteenuse osutajale;

Haiglavoodipäeva- ja eriarsti visiiditasu toetus – AS Põlva Haigla voodipäevatasu ja eriarsti visiiditasu kompenseeritakse Põlva valla elanikele 50% ulatuses.

Sõidusoodustus bussiliinil nr 20 – õigus liinil tasuta sõitmiseks on 65-aastastel ja vanematel isikutel; nelja-ja enamalapseliste perede liikmetel, eeskostel olevatel lastel ning raske ja sügava puudega inimestel sooduskaardi olemasolul.

Sooduskuupiletiga saavad liinil nr 20  sõita Põlva valla elanike registrisse kantud Põlva valla üldhariduskoolide õpilased.

Esimesse klassi astuja toetus – määratakse Põlva valla haldusterritooriumil asuva kooli esimesse klassi esmakordselt õppima asuvale lapsele tingimusel, et lapse ja tema ühe vanema elukoht on katkematult alates taotluse esitamisele eelneva aasta 31. detsembri seisuga Põlva vald. Taotus esitatakse hiljemalt 30. septembriks.

Juubelitoetus – makstakse sularahas eakatele alates 80. eluaastast igal 0 ja 5-ga lõppeval sünnipäeval

 

Viimati muudetud: 05.04.2017 10:05, Annely Eesmaa
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee