Volikogu istung 11.06.2014

Põlva Vallavolikogu esimese koosseisu kaheteistkümnes istung toimub kolmapäeval, 11. juunil 2014 algusega kell 15.15 Lillu talus, aadressil Vanaküla küla, Põlva vald.

 

Istungi päevakord:

 

1. Korteriomandi ostueesõiguse kasutamine

    Ettekandja Georg Pelisaar

 

2. Järve tn 1 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

    Ettekandja Tiivi Parts

 

3. Põlva valla ehitusmäärus,  II lugemine ja kinnitamine

    Ettekandja Tiivi Parts

 

4. Puudega lapsele hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

    Ettekandja Helen Metsma

 

5. Arengukava koostamise ja menetlemise kord II lugemine ja kinnitamine

    Ettekandja Mari-Riina Terna

 

6. Põlva Linnavolikogu ja Põlva Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine

    Ettekandja Eliko Saks

 

7. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Põlva vallas

    Ettekandja Eliko Saks

 

8. Pärimisseaduses kohaliku omavalitsusüksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine Põlva Vallavalitsusele

    Ettekandja Eliko Saks

 

9. Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

    Ettekandja Kaira Perv

 

10. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse ning koolieelse lasteasutuse seaduses lasteasutuse pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Põlva Vallavalitsusele, II lugemine ja kinnitamine

    Ettekandja Janika Usin

 

11. Põlva valla 2013. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

    Ettekandja Märt Eskor

 

12. Põlva linna 2013. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

    Ettekandja Märt Eskor

 

13. Põlva valla 2014. aasta esimene lisaeelarve

    Ettekandja Märt Eskor

 

14. Elamutele toetuse määramise kord,  II lugemine ja kinnitamine

    Ettekandja Märt Eskor

 

15. Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja riigihanke väljakuulutamiseks

    Ettekandja Märt Eskor, kaasettekandja Martti Rõigas

 

16. Jooksvad küsimused

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee