Volikogu komisjonid

1.03.18

Arengukomisjon  

Komisjoni tegevusvaldkond: valla arengu (sh arengukavade koostamine ja menetlemine), ruumilise planeerimise, maakorralduse, ehitustegevuse, infrastruktuuri, ettevõtluse arendamise, energiasäästu, turismialased jm küsimused.

Ahti Bleive - esimees
Uuno Siitoja - aseesimees
Andres Vijar
Indrek Käo
Rein Kalle
Tarmo Kirotar
Igor Taro

Majanduskomisjon

Komisjoni tegevusvaldkond: rahanduspoliitika, eelarve, varahalduse, ettevõtluse, liikluskorralduse, ühistranspordi, elamu- ja kommunaalmajanduse, jäätmemajanduse, haljastuse, heakorra, teede- ja keskkonnakorralduse, veevarustuse ja kanalisatsiooni jm küsimused.

Koit Jostov - esimees
Leander Konks - aseesimees
Tarvo Asur
Kalju Paalman
Lennart Liba
Romet Oone
Ahti Hütt

Sotsiaalkomisjon

Komisjoni tegevusvaldkond: sotsiaalhoolekande ja -teenuste, lastekaitse, tervishoiu jm küsimused.

Kairit Numa - esimees
Liivi Maran - aseesimees
Anne Nook
Ants Väärsi
Rainer Rahasepp
Aet Olle
Marju Marga

Hariduskomisjon

Komisjoni tegevusvaldkond: hariduse (sh alus- ja huvihariduse), noorsootöö jm küsimused.

Anti Rüütli - esimees
Lennart Liba - aseesimees
Janno Simso
Koit Nook
Ene Veberson
Rasmus Kork
Katrin Ohakas

Kultuurikomisjon

Komisjoni tegevusvaldkond: kultuuri, spordi, valla sümboolika, mälestusmärkide, nimede jm küsimused;

Helle Virt-Lenk - esimees
Ülo Needo - aseesimees
Indrek Käo
Heimar Lenk
Kuldar Leis
Külli Vardja
Maik-Karl Pehk

Kogukonna- ja külaelukomisjon

Komisjoni tegevusvaldkond: arvamuse andmine ja ettepanekute tegemine kogukondade ja külaelu puudutavate avalike teenuste osas, osalemine valla arengukava koostamisel külade majandusliku, kultuurilise ja sotsiaalse arengu edendamiseks jm küsimused. 

Toivo Narusbek - esimees
Andres Vijar - aseesimees
Tarvo Asur
Aare Veetsmann
Andu Hanson
Ülo Needo
Krista Sildoja

Revisjonikomisjon

Komisjoni tegevusvaldkond: vallavalitsuse kontrollimine ja hindamine, valla ametiasutuste ja vallavalitsuse hallatavate asutuste ning valla valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse kontrollimine ja hindamine, valla vara kasutamise sihipärasuse hindamine ja kontrollimine ning valla eelarve täitmise kontrollimine ja hindamine.

Martti Rõigas - esimees
Rein Käsk - aseesimees
Uuno Siitoja

Alused: 
• Põlva Vallavolikogu otsus 07.11.2017 nr 1-3/44  "Põlva Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine"
• Põlva Vallavolikogu otsus 15.11.2017 nr 1-3/56  "Põlva Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine"
• Põlva Vallavolikogu otsus 21.02.2018 nr 1-3/8  "Põlva Vallavolikogu majanduskomisjoni koosseisu muutmine"