Vallavolikogu ja vallavalitsuse määrused

13.11.18

Vallavolikogu määrused

Üldised eeskirjad ja korrad

Põlva valla põhimäärus 
Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ja avalikustamise kord 
Põlva valla arengukava aastateks 2015–2029 (kehtib kuni 31.12.2018)
Põlva valla arengukava aastateks 2019–2030 (jõustub 01.01.2019)
Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2017–2021 (kehtib kuni 31.12.2018)
Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2024 (jõustub 01.01.2019)
Põlva valla finantsjuhitimise kord 
Põlva valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine 
Põlva valla 2018. aasta esimene lisaeelarve 
Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord 
Põlva Vallavalitsuse palgajuhend 
Teenistusse võtmiseks esitatavad nõuded   
Põlva valla tunnustusavalduste andmise kord  
Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Põlva vallas 
Põlva valla külade arengutoetuse andmise kord 
Külavanema statuudi kinnitamine

 

Sotsiaal ja tervishoid

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord 
Sissetulekust mittesõltuva toetuste määramise ja maksmise kord 
Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord 
Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks toetuse andmise ja maksmise kord 
Puudega lapse hoolduse korraldamise kord 
Täisealise isiku hoolduse korraldamise kord 
Tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse osutamise tingimused ja kord 
Varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse osutamise kord 
Koduteenuse osutamise tingimused ja kord 
Eluruumide üüri piirmäära kehtestamine 
Sotsiaaleluruumi üürile andmise ja kasutamise kord
Võlanõustamisteenuse osutamise kord 
Sotsiaaltranspordi teenuse osutamise kord 
Põlva valla terviseprofiil ja tervisedenduse tegevuskava aastateks 2016–2025 
Põlva valla Hooldekodu põhimäärus
Põlva Päevakeskuse põhimäärus
Laheda Sotsiaalkeskuse põhimäärus

 

Haridus

Põlva valla hariduasutuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord 
Põlva valla üldhariduskoolide koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord 
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord 
Koolieelse lasteasutuste ja huvikooli töötajate töötasu alammäärad 
Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkond 
Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra ja tasumise korra kehtestamine 
Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli põhimäärus 
Kauksi Põhikooli põhimäärus
Mooste Mõisakooli põhimäärus 
Põlva Kooli põhimäärus 
Põlva Roosi Kooli põhimäärus 
Tilsi Põhikooli põhimäärus 
Vastse-Kuuste Kooli põhimäärus 
Ahja Lasteaia Illikuku põhimäärus 
Mooste Lasteaia Tammetõru põhimäärus 
Põlva Lasteaia Lepatriinu põhimäärus 
Põlva Lasteaia Mesimumm põhimäärus 
Põlva Lasteaia Pihlapuu põhimäärus 
Tilsi Lasteaia Muumioru põhimäärus 
Vastse-Kuuste Lasteaia Kaari põhimäärus 
 

 

Kultuur ja sport

Sporditoetuste andmise kord 
Põlva Keskraamatukogu kasutamise eeskiri 
Põlva Keskraamatukogule mittevajalike teavikute võõrandamise kord 
Põlva Keskraamatukogu põhimäärus 
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse põhimäärus
Põlva Avatud Noortekeskuse põhimäärus

 

Majandus ja ehitus

Põlva valla heakorraeeskiri 
Põlva valla jäätmehoolduseeskiri 
Põlva valla kaevetööde eeskiri 
Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri 
Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri 
Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017–2029 
Põlva valla kohanimede määramise kord 
Elamutele toetuse andmise kord 
Ettevõtlustoetuse andmise kord 
Õpilaste transpordi korraldamise ja sõidusoodustuse andmise kord 
Sõidusoodustus maakonna bussiliinil nr 20 
Põlva vallavara valitsemise kord 
Maamaksust vabastamise kord 
Maamaksumäära kehtestamine 2018. aastaks 
Välireklaami paigaldamise eeskiri  
Reklaamimaksu kehtestamine 
Põlva Haldusteenistuse põhimäärus 
 

 

Vallavalitsuse määrused

Üldised eeskirjad ja korrad

Põlva Vallavalitsuse hallatava asutuse juhi ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord  
Ametikohad, mida täitvatel ametnikel on väärteomenetluses kohtuvälise menetleja nimel osalemise õigus 


 

 

Haridus

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord  
Koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord  
Põlva valla munitsipaalhuvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord
Õpetajate tunnustamise kord  
 

Toimetaja: LIIA SULG