Põlva valla jäätmekorraldus alates augustist 2020

9.03.23

Jäätmeseadusest lähtuvalt ei tohi alates 16.07.2020 prügilasse ladestatavate olmejäätmete hulgas olla üle 20 massiprotsendi biolagunevaid jäätmeid. Tingituna sellest nõudest leiavad eeldatavasti alates 31.05.2020 Põlva valla jäätmemajanduses aset mõningad muudatused.

Suurim muudatus on see, et korraldatud jäätmeveoga liidetakse lisaks segaolmejäätmetele ka paberi- ja kartongijäätmed ning biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed.

Paber ja kartongjäätmete kogumismahuteid tühjendatakse tiheasustusaladel vähemalt üks kord 12 nädala jooksul. Kinnistul peab olema paberi ja kartongi kogumismahuti, kui kinnistul on vähemalt viis korterit. Üksikelamu kinnistul ja vähem kui viie korteriga elamumaa sihtotstarbega kinnistul tuleb paberit ja kartongi koguda liigiti ning viia need jäätmejaama või anda üle vedajale või jäätmekäitlejale. Kinnistul, mis ei ole elamumaa sihtotstarbega, peab olema paberi ja kartongi kogumismahuti, kui jäätmeid tekib nädalas enam kui 50 kg.

Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kogumismahuteid tühjendatakse vähemalt üks kord 14 päeva jooksul. Kinnistul peab olema köögi- ja sööklajäätmete kogumismahuti, kui kinnistul on vähemalt kümme korterit. Üksikelamu kinnistul ei pea olema biojäätmete mahutit juhul, kui biojäätmed kogutakse liigiti ning kompostitakse vastavalt jäätmehoolduseeskirjale. Kinnistul, mis ei ole elamumaa sihtotstarbega, peab olema biojäätmete kogumismahuti, kui jäätmeid tekib nädalas enam kui 50 kg või kui kinnistul tegutseb toitlustusasutus, sh restoran või muu toitlustusteenust pakkuv ettevõte, lasteaed, kool või haigla. Liigiti kogutavad biojäätmed tuleb mahutisse paigutada paberist või muust biolagunevast materjalist kotti pakendatuna. Biojäätmeid võib paigutada konteinerisse lahtiselt, kui konteiner on vooderdatud biolaguneva kotiga. Biojäätmete mahutisse ei tohi panna kompostimiseks kõlbmatuid jäätmeid. Toidu- ja köögijäätmeid võib tiheasustusalal ja kompaktse asustusega alal kompostida ainult kinnises kompostris kahjurite, loomade ja lindude eest kaitstult. Komposter peab paiknema vähemalt viie meetri kaugusel naaberkinnistust, kui kinnistu omanikud ei lepi kokku teisiti. lepi kokku teisiti.

Jäätmeveo uue korralduse puhul võib juhtuda, et kolm konteinerit ei mahu kinnistul senisesse jäätmekonteineri asukohta. Kui korteriühistutel või teistel asutustel on teada, et nende kinnistule konteinerid ära ei mahu, palume sellest vallavalitsusse teada anda.

Põlva Vallavalitsus korraldas hanke uue jäätmevedaja leidmiseks ning parima pakkumise tegi Eesti Keskkonnateenused AS, kes pakub korraldatud jäätmeveoteenust ühinenud Põlva valla territooriumil alates 1. augustist 2020 kuni 31. juulini 2025. Infopäevad toimuvad Põlva jäätmejaamas, Ahja, Laheda, Mooste teenuskeskustes ning Vastse-Kuuste kogukonnamajas.

Hinnakiri alates 01.08.2020.

Lisainformatsiooni jäätmeveo korralduse kohta saab Põlva Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistilt (birgit.purga@polva.ee).

Tutvu ka Keskkonnaministeeriumi poolt koostatud liigiti kogumise juhendiga.

Küsimused-vastused

18.03.20
Toimetaja: LIIA SULG