« Tagasi

Põlva linnas asuva Kirsi tn 3 katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Põlva Vallavalitsuse 22.07.2020 korraldusega nr 2-3/380 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Põlva linnas asuva Kirsi tn 3 katastriüksuse detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärgiks on laiendada olemasolevaid hooneid, püstitada uus hoone ning muuta maa kasutamise sihtotstarve äri- ja tootmismaaks. Planeeringuga soovitakse muuta varem kehtestatud detailplaneeringuga määratud hoonestusala asukohta ja ulatust. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,52 ha ja hõlmab Kirsi tn 3 katastriüksust. Detailplaneeringu lahenduse kohaselt on hoonestuse suurim lubatud ehitisealune pindala 2206 m2, hoonete maksimaalne lubatud kõrgus kuni 10 m ning lubatud katusekalded on 0-45°. Detailplaneeringuga olemasolevaid katastriüksuse piire ei muudeta, katastriüksuse planeeritud maa kasutamise sihtotstarve on 75% ärimaa ja 25% tootmismaa. Uut juurdepääsu ei rajata, kasutatakse olemasolevat teed.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 12.08. – 25.08.2020. Detailplaneeringuga saab tutvuda tööpäeviti Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas aadressil Võru tn 1, Põlva või digitaalselt Põlva valla veebilehel. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15, Põlva linn või e-postiga aadressil info@polva.ee.

Lisainfo:
Kristiina Sisask
geoinfospetsialist
799 9491; 5300 6548
kristiina.sisask@polva.ee