« Tagasi

Vallavalitsuse 25.11.2020 istungil

Ehitistele teenindamiseks vajaliku maa määramine
Määrati Põlva vallas Himmaste külas Lao tee 1 ehitistele teenindusmaa suurusega 8261 m² vastavalt maakatastris registreeritud katastriüksusele 61902:003:0199.

Aadresside määramine
Muudeti 52 katastriüksuse aadressi järgmistel põhjustel: Põlva linnas Oja, Maarja ja Järve tänaval olevate katastriüksuste aadressid ei ole õiges järjestuses ning on eksitavad; Savi 2a kortermajale puudub juurdepääs Savi tänavalt; külades, kus on määratud liikluspinnale nimi, tuleb katastriüksused adresseerida liikluspinna järgi; ühes külas ei tohi olla katastriüksustel korduvaid aadresse. Kinnistute omanikele saadeti kirjad, millega teavitati neid aadressi muutmise kavatsusest. Seatud tähtaja jooksul ühendust võtnud isikutele selgitati täiendavalt telefoni või e-posti teel lähiaadressi muutmise vajadust ja võimalusel arvestati ettepanekutega.

Laste arvu suurendamine rühmades
Suurendati laste arvu Vastse-Kuuste Lasteaia Kaari sõime- ja aiarühmades kahe lapse võrra.

Hooldusteenuse hinna kehtestamine
Kehtestati Laheda Sotsiaalkeskuse poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse maksumuseks ühe teenust saava isiku kohta 730 eurot kalendrikuus. Hind ei sisalda ravimite maksumust.

Katastriüksustele aadresside ja sihtotstarvete määramine
Viisli külas Jõepera katastriüksus (katastritunnus 47301:001:0670, pindala 9,01 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) jagati järgmiselt: Jõepera, sihtotstarve maatulundusmaa; Jõepiiri, sihtotstarve maatulundusmaa ja Variku tee L4, sihtotstarve transpordimaa.

Nõustuti Ahja alevikus katastriüksuse Silla tn 1 (katastritunnus 11701:003:0451, pindala 11671 m², sihtotstarve elamumaa 100%) jagamisega järgmiselt: Silla tn 1, sihtotstarve elamumaa ja Silla tn 1a, sihtotstarve elamumaa.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus
799 9494; 516 0435