« Tagasi

Vallavolikogu 26.11.2020 istungilt

Põlva Vallavolikogu istung toimus Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses.

Teisel lugemisel oli ning võeti vastu erateede avalikuks kasutamiseks määramise kord. Erateede avalikuks kasutuseks määramise kord määrab, millistel alustel ja põhimõtetel vallavalitsus teeb otsuse määrata eratee avalikku kasutusse või mitte.

Anti luba Maaelu Edendamise Sihtasutusele Põlva vallas Kärsa külas asuva kinnistu Idapõllu (katastritunnus 11701:005:0207, pindala 25,33 hektarit) omandamiseks.

Võeti vastu koduteenuse osutamise tingimused ja kord. Koduteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti. Koduteenust osutavad Põlva Vallavalitsuse hallatavad asutused Põlva Päevakeskus ja Laheda Sotsiaalkeskus.

Võeti vastu otsus kinnistute vahetustehingu heakskiitmise kohta. Otsusega kiideti heaks Põlva Vallavalitsuse 16.07.2020 korralduse nr 2-3/378 "Vallavara võõrandamine ja vara omandamine".

Järgmine vallavolikogu istung toimub 2020. aasta detsembrikuu viimasel nädalal.

 

Teate koostas
Liia Sulg
Vallasekretäri abi
Põlva Vallavalitsus