« Tagasi

Korterelamute toetuse taotlusi oodatakse 15. maiks

Põlva vald toetab ka 2021. aastal korterelamuid järgmistel remonditöödel: krundisisesed teed ja platsid, välisvalgustus, elamu välisfassaad (sokli ja välisseinte remont, akende ja välisuste vahetus, rõdude remont) ja elamu katus. Eramutel toetatakse värvimist. Toetuse saamiseks esitada Põlva Vallavalitsusele taotlus 15. maiks 2021.

Nõuded taotluse esitamiseks on toodud allpool. Toetuse taotleja peab võtma vähemalt kaks hinnapakkumist. Teatud töödel on vajalik projekt. Taotluse vorm on valla kodulehel (blanketid, elamutoetus). 2021. aastal on Põlva Vallavolikogu eraldanud elamute toetuseks 50 000 eurot.

Toetus korterelamute ümberehitamiseks antakse järgmiste ehitus- või ümberehitustööde kulude hüvitamiseks:
1) krundisisesed teed ja/või platsid;
2) välisvalgustus;
3) elamu välisfassaad. Välisfassaadi ümberehitamisel hüvitatakse tööde maksumus, millega parendatakse hoone välisilmet ja/või soojapidavust (sokli ja välisseinte remont, akende ja välisuste vahetus, rõdude renoveerimine);
4) elamu katus.

Eramu värvimise toetust antakse eramu värvimiskulude hüvitamiseks.
Toetust antakse tiheasustusalal kuni:
1) 20% krundisisese tee ja/või platsi ehitus- või ümberehitustööde kogumaksumusest;
2) 50% välisvalgustuse ehitus- või ümberehitustööde kogumaksumusest;
3) 10% elamu välisfassaadi ehitus- või ümberehitustööde kogumaksumusest;
4) 10% elamu katuse ehitus- või ümberehitustööde kogumaksumusest.

Hajaasustusalal kuni:
1) 20% krundisisese tee ja/või platsi ehitus- või ümberehitustööde kogumaksumusest;
2) 50% välisvalgustuse ehitus- või ümberehitustööde kogumaksumusest;
3) 30% korterelamute välisfassaadi ehitus- või ümberehitustööde kogumaksumusest;
4) 30% korterelamute katuse ehitus- või ümberehitustööde kogumaksumusest.

Korterelamute ümberehitamise toetust makstakse tiheasustusalal kuni 200 eurot ühe korteri kohta ning hajaasustusalal kuni 1000 eurot ühe korteri kohta. Eramu värvimiskulude toetust antakse kuni 50% kulude maksumusest, kuid mitte rohkem kui 200 eurot. Korterelamu toetuse saamiseks esitab korterelamu seaduslik esindaja taotluse, millele lisatakse:
1) garantiikiri korterelamu seadusliku esindaja allkirjaga omaosaluse katmise kohta;
2) projekt või tehniline kirjeldus tööde mahu ja iseloomu kohta krundisiseste teede ja platside ning välisvalgustuse ümberehitamisel;
3) projekt välisfassaadi ja katuse ümberehitamisel;
4) koopia pakkumiste läbivaatamise protokollist, millest nähtub optimaalseima pakkumise valimine vähemalt kahe pakkumise hulgast ning hinnapakkumiste koopiad;
5) korteriühistu üldkoosoleku otsus ümberehitustööde teostamiseks.

Eramu värvimiskulu toetuse saamiseks esitab eramu omanik taotluse valitsusele. Taotlus peab sisaldama kinnitust maja värvimise kohta ja värvi ostmist tõendavaid maksedokumente.

Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb vallavalitsus 30 päeva jooksul. Korterelamutele toetuse andmisel eelistatakse:
1) korterelamuid, millise krunti läbivat teed kasutavad teiste elamute juurde sõitvad transpordivahendid;
2) korterelamuid, millele on eelnevatel aastatel eraldatud vähem toetust ühe korteri kohta.

Korterelamutele toetuse väljamaksmine toimub pärast tööde teostamist korterelamu poolt esitatud arve alusel, millele on lisatud teostatud tööde vastuvõtuakti ja tööde teostaja esitatud arve koopiad. Välisfassaadi ja katuse ümberehitamisel korral on nõutav ehitusteatise ja ehitusprojekti olemasolu ning krundisisese tee (avalikkusele ligipääsetav eratee) ümberehitamisel ehitusteatise olemasolu.

Juhul, kui korterelamu, mis on jäänud nõuetekohase taotluse järgselt toetamata, finantseerib töid täies mahus ise ja on tööde teostamisel kinni pidanud käesoleva korra nõuetest, siis võidakse anda talle vastavatele töödele ettenähtud toetus kahe järgmise aasta jooksul.

Eramutele toetuse väljamaksmine toimub pärast tööde ja valitsuse ametniku kontrolli teostamist.

 

Lisainfo:
Märt Eskor
finantsosakonna juhataja
mart.eskor@polva.ee
799 9487