« Tagasi

Põlva linnas Kesk tn 11a katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine

Põlva Vallavalitsus algatas 16.09.2020 korraldusega nr 2-3/462 Põlva linnas Kesk tn 11a katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise.

Planeeringuala suurus on 1408 m2, hõlmates Kesk tn 11a katastriüksust, mille suurus on 877 m2, ning osaliselt ka Võru tn 1 katastriüksust. Planeeringu koostamise eesmärgiks on määrata planeeringualale ehitusõigus ning kujunduslikud tingimused parkla rajamiseks.

Põlva valla üldplaneeringu 2029+ (kehtestatud Põlva Vallavolikogu 20.12.2018 otsusega nr 1-3/60) kohaselt asub planeeringuala segahoonestusega alal (S) ning detailplaneeringu eesmärk on üldplaneeringuga kooskõlas.