« Tagasi

Põlva linnas Lao tn 29 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine

Põlva Vallavalitsus algatas 27.01.2021 korraldusega nr 2-3/34 Põlva linnas Lao tn 29 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,8 ha ning planeering koostatakse eesmärgiga määrata planeeringualale ehitusõigus ja hoonestusala äri- ja tootmishoonete ning laohoonete püstitamiseks.

Planeeringuala hõlmab Lao tn 29 katastriüksust (katastritunnus 62001:006:0267, registriosa nr 362838, maa kasutamise sihtotstarve on tootmismaa 100%), Pärnaõie tänav T1 katastriüksust (katastritunnus 62001:006:0051, registriosa nr 2545238, maa kasutamise sihtotstarve transpordimaa 100%) ja 18107 Põlva-Lutsu tee katastriüksust (katastritunnus 62201:001:1180, maa kasutamise sihtotstarve sihtotstarbeta maa 100%). Planeeringuala on hoonestamata, tehnovõrkudega varustatus puudub. Ala külgneb riigiteega 18107 Põlva-Lutsu. Juurdepääs riigiteelt nr 18107 Põlva-Lutsu säilib, lisaks on planeeritud juurdepääs alale Pärna tänavalt. Planeeringualale ulatub osaliselt riigikaitselise ehitise piiranguvöönd, avalikult kasutatava tee kaitsevöönd ning geodeetilise märgi kaitsevöönd. Kavandatavad tegevused on kooskõlas kehtiva Põlva valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda tööpäevadel Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas Võru tn 1, Põlva linn, Põlva vald ja Põlva valla veebilehel.