« Tagasi

Põlva linnas Maarja tn 2b katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Põlva linnas Maarja tn 2b katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on määrata planeeringualale ehitusõigus ning kujunduslikud tingimused parkla rajamiseks.

Planeeringuala suurus on 1540 m2, hõlmates Maarja tn 2b katastriüksust (katastritunnus 62001:002:0320), osaliselt Võru tn 1 katastriüksust (katastritunnus 62001:002:0257) ning osaliselt Maarja tn 2 katastriüksust (katastritunnus 62001:002:0014). Vastavalt kehtivale Põlva keskväljaku detailplaneeringule on juurdepääs lahendatud Maarja tänavalt Maarja tn 4 katastriüksuse kaudu, lisaks on planeeritud juurdepääs Võru tänavalt Võru tn 1 katastriüksuse kaudu. Põlva valla üldplaneeringu 2029+ (kehtestatud Põlva Vallavolikogu 20.12.2018 otsusega nr 1-3/60) kohaselt asub planeeringuala segahoonestusega alal (S) ning detailplaneeringu eesmärk on üldplaneeringuga kooskõlas.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17.–31.05.2021. Detailplaneeringuga saab tutvuda eelneval kokkuleppel tööpäeviti Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas aadressil Võru tn 1, Põlva või digitaalselt Põlva valla veebilehel. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15, Põlva linn või e-postiga aadressil info@polva.ee.