« Tagasi

Põlva linnas Piiri tn 22 ja Metsa tn 12 katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine

Põlva Vallavalitsus algatas 06.01.2020. a korraldusega nr 2-3/1 Põlva linnas Piiri tn 22 ja Metsa tn 12 katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu koostamise ja jättis algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringuala suurus on 1,41 ha ning planeeringu eesmärgiks on jagada ala kruntideks ning määrata moodustavatele kruntidele ehitusõigus kuni kolme korter- ja/või ridaelamu ning kuni kolme üksikelamu püstitamiseks. Juurdepääs moodustatavatele kruntidele planeeritakse Metsa ja Toominga tänavatelt.

Detailplaneeringu koostamise aluskaardiks on vajalik koostada topo-geodeetiline uuring ning liikluskorralduse ja juurdepääsude lahendamiseks erinevate liikumisviiside analüüs, mis sisaldab liikluse tekke ja parkimise nõudluse väljaselgitamist. Lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest, senisest ja planeeritavast maakasutusest ja arvestades asjaoluga, et tegemist on linnalise keskkonnaga, ei ole ette näha detailplaneeringu realiseerimisel olulist negatiivset keskkonnamõju või keskkonnaseisundi olulist kahjustumist.

Detailplaneeringu algataja, vastuvõtja, kehtestaja ja koostamise korraldaja on Põlva Vallavalitsus (Kesk tn 15, Põlva linn, Põlva vald, e-post info@polva.ee), detailplaneeringu koostaja selgub hiljem.

Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Põlva valla veebilehel ning etteregistreerimisel Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas Võru tn 1.