« Tagasi

Põlva Vallavalitsus otsib lastekaitsespetsialisti

Põlva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi lastekaitsespetsialisti ametikohale (tähtajaline töösuhe)

Lastekaitsespetsialisti peamised tööülesanded:
Lastekaitsespetsialisti ametikoha eesmärk on sotsiaalabi ja sotsiaalhoolekande küsimuste lahendamine, laste õiguste kaitse korraldamine ja jälgimine Põlva vallas, laste ja perekondade toimetulekuraskustesse sattumise ennetamine ning kõrvaldamine.

Ametikoha asukoht:
Kesk tn 15, Põlva

Nõudmised kandidaadile:
- erialane kõrgharidus
- eesti keele valdamine kõrgtasemel ning soovituslikult ühe võõrkeele oskust
-  peab vastama lastekaitseseaduse § 19 lõigetes 1–2 esitatud nõuetele
- valdkonna töökogemus
- valdkonna õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus
- oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid
- väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus
- B-kategooria juhilubade olemasolu
- vastavus avaliku teenistuse seaduses sätestatud asjaoludele, mis välistavad teenistusse võtmise (ATS § 15).

Edukas kandidaat on:
- vastutustundlik, korrektne ja täpne
- väga heade koostöö- ja suhtlemisoskustega
- väga hea pingetaluvusega
- loov ja initsiatiivikas

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:
- avaldus
- motivatsioonikiri
- elulookirjeldus
- haridust tõendavate dokumentide koopia
- muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume saata hiljemalt 18.06.2021 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile info@polva.ee.

Tööle asumise aeg august 2021

 

Lisainfo:
Helen Metsma
Põlva Vallavalitsus
sotsiaalosakonna juhataja
helen.metsma@polva.ee
799 9743