« Tagasi

Vallavalitsuse 03.02.2021 istungilt

Sundvalduse seadmine
Seati tähtajatu sundvaldus Himma külas Sikaristi katastriüksusele aktsiaseltsi PÕLVA VESI kasuks ühisveevärgitorustiku ehituseks.

Ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja sihtotstarbe määramine
Määrati Himmaste külas eraomandis olevate ehitistele teenindamiseks vajalik maa, seati hoonestusõigus ja katastriüksuse sihtotstarve: koha-aadress Põlva vald Himmaste küla Allika tee 2; pindala ca 2401 m² ja sihtotstarve elamumaa.

Detailplaneeringu kehtestamine
Kehtestati Põlva linnas Kaasiku tn 3 katastriüksuse ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks oli muuta olemasolev ajutine autopesula alaliseks ning määrata planeeringualale ehitusõigus ja hoonestusala.

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Riigihankel "Põlva valla, Põlva piirkonna kruusateede remont ja pindamine" tunnistati hanketingimustele vastavateks  AS TREV-2 Grupp, AS Eesti Teed ja OÜ Teearu Grupp pakkumused.
Edukaks tunnistati AS TREV-2 Grupp esitatud pakkumus, maksumusega 118 648,38 eurot koos käibemaksuga.

Katastriüksuse jagamine
Nõustuti Kauksi külas katastriüksuse Kersna jagamisega järgmiselt: Kersna, sihtotstarve maatulundusmaa ja Kersnasiilu, sihtotstarve maatulundusmaa.

Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine
Määrata kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa katastritunnusega 62201:001:1554 koha-aadressiks Tartu mnt 58a, Ahja alevik, Põlva vald ja katastritunnusega 62201:001:1555 koha-aadressiks Tartu mnt 54a, Ahja alevik, Põlva vald. Katastriüksuste sihtotstarbeks on elamumaa.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
799 9494; 516 0435
annely.eesmaa@polva.ee