« Tagasi

Vallavalitsuse 05.05.2021 istungil

Sundvalduse seadmine
Seati tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Rosma külas asuvale Ringtee 19 katastriüksusele ligikaudse pindalaga 155m2 maakaabelliini rajamiseks.

Katastriüksuste jagamine
Nõustuti:

  • Kähri külas katastriüksuse Suursoo jagamisega järgmiselt: Suursoo, sihtotstarve maatulundusmaa  ja Soometsa, sihtotstarve maatulundusmaa;
  • Suurmetsa külas asuva Pulli katastriüksuse jagamisega järgmiselt: katastriüksus jagatakse kaheks eraldi maatulundusmaa katastriüksuseks: Pulli ja Pullipõllu;
  • Säkna külas asuva Tode katastriüksuse jagamisega järgmiselt: katastriüksuse jagatakse neljaks eraldiseisvaks maatulundusmaa otstarbega katastriüksuseks: Tode, Todemetsa, Todesoo ja Haukapesa;
  • Kadaja külas asuva Lageda katastriüksuse jagamisega järgmiselt: Lageda katastriüksus jagatakse kaheks eraldi maatulundusmaa katastriüksuseks: Lageda ja Lagedavälja.

Katastriüksuste liitmine
Nõustuti Tsuba ja Kurelaane katastriüksuste liitumisega järgmiselt:

  • katastriüksused 87202:002:0593, 61902:001:0564, 61902:001:0565, 61902:001:0533, 61902:001:0534 üheks maatulundusmaa otstarbega katastriüksuseks ning määrata moodustatavale maaüksusele  koha-aadress Tsubasoo, Valgesoo küla, Põlva vald;
  • katastriüksused 61902:001:0566, 61902:001:0567, 61902:001:0535 üheks maatulundusmaa otstarbega katastriüksuseks kohaadressiga Tsubalaane, Valgesoo küla, Põlva vald;
  • katastriüksuste 61902:001:0568, 61902:001:0569, 61902:001:0537, 61902:001:0538, 61902:001:0536 üheks maatulundusmaa otstarbega katastriüksuseks ning määrata moodustatavale maaüksusele koha-aadress Tsubametsa, Valgesoo küla, Põlva vald.

Detailplaneeringu nimetuse ja eesmärgi täpsustamine
Põlva Vallavalitsuse on algatanud Põlva linnas Piiri tn 22 ja Metsa tn 12 katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu. Lähiaadress Piiri tn 22 muudetud, uus katastriüksuse lähiaadress on Metsa tn 10 ja vastavalt sellele muudetakse ka detailplaneeringu nimekuju. Muudeti ka planeeringu eesmärki ja lähteseisukohti – taotleja soovib loobuda üksikelamute kavandamisest planeeringualale ning jätkata planeeringu koostamist kuni viie korterelamu rajamiseks. Planeeritav korterite arv kokku oleks kuni 60.

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Riigihankel „Mooste mänguväljak" kinnitati edukaks pakkumuseks Tiptiptap OÜ, kui kõige soodsama hinnaga pakkumus, maksumusega 17 905,29 eurot ilma käibemaksuta.

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Seati isiklik kasutusõigus Põlva valla kasuks Trebor Agro OÜ omandis olevale Tööstuse tee 7 katastriüksusele ligikaudu 2360 m2  suurusel alal tee avalikuks kasutamiseks ja hooldamiseks.

Projekteerimistingimuste andmisest keeldumine
Keelduda projekteerimistingimuste andmisest päikeseelektrijaama püstitamiseks Kaasiku katastriüksusele Soesaare külas, mis ei ole üldplaneeringuga kooskõlas ega taga seatud eesmärkide täitmist.

Valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmise projekti heakskiitmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Põlva valla arengukava kehtib aastani 2030 ja eelarvestrateegia aastani 2024. Arengukava koostamise või muutmise vajadus selgitatakse välja seire käigus. 

Arengukava tegevuste kavasse on vajalik lisada aastad 2024 ja 2025, parandada ja täiendada sõnastust maakonna arendusstrateegiasse esitatud ettepanekute osas ning võtta välja kavast välja tegevused, mis on tehtud.

Vallavalitsus kiitis heaks "Põlva valla arengukava aastateks 2019–2030" ja "Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2022–2025"muutmise projekti ning suunas need avalikule väljapanekule 07.05.2021–23.05.2021 Põlva valla kodulehel. 

Reservfondist raha eraldamine
Otsustati eraldada reservfondist 6000 eurot Põlva linnas Oja tn 5 asuva kinnistu kaasomandi osa omandamiseks. 


Teate koostas:
Joonas-Priit Sibul
teabespetsialist
Põlva Vallavalitsus
+372 5887 2230