« Tagasi

Vallavalitsuse 11.11.2020 istungil

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Võeti vastu Põlva linnas Kaasiku tn 3 katastriüksuse ja lähiala detailplaneering ning suunati see avalikule väljapanekule. Detailplaneeringu eesmärgiks on muuta olemasolev ajutine autopesula alaliseks ning määrata planeeringualale ehitusõigus ja hoonestusala.
Võeti vastu Põlva linnas Kaasiku tn 9 maaüksuse detailplaneering ja suunati see avalikule väljapanekule. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on rajada alale psüühilise erivajadusega inimeste eluhooned, määrata krundi piirid, hoonestusala, ehitusõigused, arhitektuurilised ja kujunduslikud tingimused.

Katastriüksuste jagamine
Nõustuti
- Rosma külas katastriüksuse Ringtee 13 (katastritunnus 61903:002:0151, pindala 28711 m², sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagamisega järgmiselt: Ringtee 13, sihtotstarve elamumaa ja Ringtee 13a, sihtotstarve maatulundusmaa.

- Mooste alevikus katastriüksuse Lasteaia tee 18 (katastritunnus 47301:002:0036, pindala 12260 m², sihtotstarve tootmismaa 100%) jagamisega järgmiselt: Lasteaia tee 18, sihtotstarve tootmismaa ja Rasina mnt 4, sihtotstarve tootmismaa.

- Kiidjärve külas Koolimaa katastriüksuse (katastritunnus 87202:002:0927, pindala 5,70 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagamisega järgmiselt: Koolimetsa, sihtotstarve maatulundusmaa ja Koolipõllu, sihtotstarve maatulundusmaa.

Enampakkumise korraldamine
Otsustati korraldada kirjalik enampakkumine Põlva vallale kuuluva sõiduauto RENAULT KANGOO registreerimismärgiga 302MGD võõrandamiseks alghinnaga 300 eurot, tagatisraha suurus 100 eurot ja sõiduauto OPEL COMBO KOMBI registreerimismärgiga 672BDG võõrandamiseks alghinnaga 300 eurot, tagatisraha suurus 100 eurot. Enampakkumise teade avaldatakse valla kodulehel.

Reservfondist eraldamine
Otsustati eraldada reservfondist 360 eurot MTÜ-le Vastse-Kuuste naisteklubi "Kolmapäev" projekti "Vastse-Kuuste gaasimahutite likvideerimine ja turvalisuse perepäev" omaosaluse katteks. Reformimata riigimaal paiknenud mahutites olev gaas lekkis ning oli ohuks nii kogukonna inimestele kui ka keskkonnale. Käesolevaks hetkeks on projekt ellu viidud, gaas on nõuetekohaselt eemaldatud ning mahutid likvideeritud.

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Riigihankele "Põlva linnas asuva Energia tänava rekonstrueerimine" laekus kolm hankedokumentidele vastavat pakkumist, edukaks tunnistati AS TREV-2 Grupp pakkumus hinnaga 144 410,00 eurot ilma käibemaksuta.

Aadresside määramine
Põlva Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega muudeti Põlva linnas asuv liikluspinna nimi Ringtee tänav Ringteeks. Määrati Põlva linnas asuvate Ringtee tänava äärde jäävate kinnistute aadressid vastavaks.

Projekteerimistingimuste andmine
Keelduti projekteerimistingimuste andmisest ehitiste püstitamiseks Aarna külas, kuna projekteerimistingimuste lisana esitatud asendiplaani kohaselt kavandatakse ehitised püstitada Ahja jõe piiranguvööndisse.

Toetuse andmine
Eraldati toetus 900 eurot MTÜle Põlvamaa Tšernobõli Ühendus liikmete tervishoiukulude hüvitamiseks.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus
799 9494; 516 0435