« Tagasi

Vallavalitsuse 14.04.2021 istungil

Rahvaküsitluse tulemuste kinnitamine
Kinnitati 15.–21. märtsil 2021 läbi viidud rahvaküsitluse tulemusena selgunud paremusjärjestus Põlva valla 2021. aasta kaasavasse eelarvesse esitatud ettepanekute elluviimiseks. Enim hääli saanud ettepaneku "Peri küla mänguväljak" hinnanguline maksumus on 49 957 eurot.

Sundvalduse seadmine
Seati sundvaldused tänavavalgustuse maakaabelliini rajamiseks järgmistele riigi omandis olevatele maadele:
Aarna külas Papli tee (62201:001:0927) katastriüksusele ligilähedase pindalaga 494 m2;

Himmaste külas Taevaskoja tee 5a (62201:001:1332) katastriüksusele,ligilähedase pindalaga 50 m2; Taevaskoja tee 7 (62201:001:1231) katastriüksusele ligilähedase pindalaga 207 m2; Taevaskoja tee 4 (62101:001:0334) katastriüksusele ligilähedase pindalaga 60 m2; Mällo tee 3 (62201:001:1100) katastriüksusele ligilähedase pindalaga 58 m2 ja Tööstuse tee L2 (62201:001:0864) katastriüksusele ligilähedase pindalaga 325 m2;

Soesaare külas Ojakalda tee (62201:001:0992) katastriüksusele ligilähedase pindalaga 248 m2  ja Ojakalda tee 5 (61902:004:0200) katastriüksusele ligilähedase pindalaga 28 m2.

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Seati isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks Põlva valla omandis olevale katastriüksusele Pargi tee 6 (62101:001:0163) pindalaga 56 m2 Aarna küla reoveepumpla elektriliitumise rajamiseks.

Katastriüksuse jagamine
Nõustuti Aarna külas katastriüksuse Hatikumäe (katastritunnus 61901:001:0011, pindala 17,40 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagamisega järgmiselt: Hatikumäe, sihtotstarve maatulundusmaa ja Hatikumetsa, sihtotstarve maatulundusmaa.

Vallavara võõrandamine otsustuskorras
Põlva valla omandis oleval maaüksusel Peri külas Põlluveere tee 6 paikneb kolm garaažihoonet, milles on kokku 25 garaažiboksi. Garaažiboksid on kohaliku elanikkonna kasutuses ja Põlva vald võõrandab need tegelikele kasutajatele.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmine
Eraldati andeka noore toetust 400 eurot ühele õppurile osalemiseks rahvusvahelistel võistlustel.

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Riigihankel "Põlva turu parkla projekteerimistööd" tunnistati edukaks Roadplan OÜ pakkumus kui kõige madalama hinnaga pakkumus, maksumusega 15 500,00 eurot ilma km-ta (18 660,00 eurot koos km-ga).

Riigihankel "Põlva valla Sooküla, Partsi-Meemaste kruusakattega teede remont ja pindamine" tunnistati edukaks AS TREV-2 Grupp esitatud pakkumus, maksumusega 157 985,50 eurot ilma käibemaksuta (189 582,60 eurot koos käibemaksuga).

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus
799 9494; 516 0435
annely.eesmaa@polva.ee