« Tagasi

Vallavalitsuse 17.06.2021 istungil

Laste arvu suurendamine Põlva valla lasteaedades

Alates 1. septembrist 2021 suurendatakse laste arvu: Tilsi Lasteaia Muumioru aiarühmas kolme lapse võrra; Põlva Lasteaia Pihlapuu sõimerühmades Kiisu, Kakuke ja Tibu kahe lapse võrra; Vastse-Kuuste Lasteaias Kaari sõimerühmas ja aiarühmades kahe lapse võrra; Ahja Lasteaias Illikuku sõimerühmas kahe lapse võrra ja aiarühmas nelja lapse võrra ning Põlva Lasteaed Lepatriinu sõimerühmades kahe lapse võrra.

Reservfondist raha eraldamine

Põlva Vallavalitsuse 2021. aasta eelarvelistes vahendites on ette nähtud Põlva lasteaed Pihlapuu varjualuse rajamiseks 10 000 eurot koos käibemaksuga. Soodsaim pakkumus vastaval riigihankel on koos käibemaksuga 14 491,34 eurot. Reservfondist eraldati 4 492 eurot Pihlapuu lasteaia varjualuse ehitustööde läbi viimiseks.

Riigihanke tulemuste kinnitamine

Riigihankele „Pihlapuu lasteaia varjualuse ehitustööd" tuli kolm pakkumust, edukaks tunnistati Traiel OÜ pakkumus, kui kõige soodsama hinnaga pakkumus, maksumusega 12 076,12 eurot ilma käibemaksuta (14 491,34 eurot koos käibemaksuga).

Katastriüksuste jagamine

Nõustuti Padari külas katastriüksuse Silla (katastritunnus 87201:003:0865) jagamisega järgmiselt: Silla, sihtotstarve maatulundusmaa ja Sillametsa, sihtotstarve maatulundusmaa.

Transpordiameti taotlusel nõustuti tugimaantee 62 Kanepi-Leevaku tee Erastvere-Põlva lõigu km 0–19,233 teeäärsete katastriüksuste – Kähri külas Pikalombi, Külameeste ja Teeristi ning Tännassilma külas Papiaia – jagamisega teealuse maa tarbeks.

Tee rekonstrueerimise projektlahendusega on püütud maaeraldusi eraomandis olevatelt maadelt maksimaalselt vältida, kuna tegu on olemasoleva välja kujunenud teekoridoriga. Maaeraldused on ette nähtud siis, kui projekteeritavad tee elemendid (truup, kraav, mulde laiendus, ristmiku laiendus, tehnovõrk, nähtavuskolmnurga ala, bussitasku) jäävad külgnevale kinnistule. Taotleja kinnitusel on omanikega saavutatud kokkulepe riigitee ehituseks vajalike maaeralduste moodustamiseks võõrandamise eesmärgil Eesti Vabariigile.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus
799 9494; 516 0435
annely.eesmaa@polva.ee