« Tagasi

Vallavalitsuse 21.04.2021 istungil

Maa riigi omandisse jätmine
Transpordiameti taotlusel otsustati jätta riigi omandisse ning määrata aadressid ja sihtotstarbed Põlva vallas asuvatele reformimata katastriüksustele, mis on vajalikud riigitee 62 Kanepi-Leevaku km 9,6–19,233 asuva Puskaru-Põlva lõigu rekonstrueerimiseks. Tegemist on ribadega, mis jäävad Puskaru-Põlva tee äärde ja on seni reformimata.

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Põlva linnas Maarja tn 2b katastriüksuse ja lähiala detailplaneering. Planeeringuala suuruseks on ca 1540 m2, tegu on planeeritava parklaalaga Põlva Muusikakooli ja rajatava valla administratiivhoone vahel.

Projekteerimistingimuste määramine
Määrati projekteerimistingimused riigitee nr 18160 Leevijõe-Karilatsi km 0,455–2,195 ja 18115 km 7,296–7,345 kaitsevööndiga kattuval alal jalgratta- ja jalgtee ehitusprojekti koostamiseks.

Sundvalduse seadmine
Seati tähtajatu sundvaldus Põlva valla kasuks Taevaskoja külas asuvale Taevakaare 8 katastriüksustele (61901:001:1301) 197 m² ulatuses. Sundvalduse seadmise eesmärgiks on avalikuks kasutamiseks mõeldud Taevakaare teele tolmuvaba katte rajamine.

Katastriüksuste jagamine

Kiisa külas katastriüksus Kisa (katastritunnus 61902:005:0348, pindala 6,54 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagatakse järgmiselt: Kisa, sihtotstarve maatulundusmaa ja Kisametsa, sihtotstarve maatulundusmaa.

Lutsu külas katastriüksus Väike-Kisa (katastritunnus 61903:004:0533, pindala 29,16 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagatakse järgmiselt: Väike-Kisa, sihtotstarve maatulundusmaa; Tõrvhavva, sihtotstarve maatulundusmaa ja Lutsukalda, sihtotstarve maatulundusmaa.

Kaaru külas katastriüksus Orumetsa (katastritunnus 47301:001:0349, pindala 36,02 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagatakse järgmiselt: Orumetsa, sihtotstarve maatulundusmaa ja Orupõllu, sihtotstarve maatulundusmaa.

Kaaru külas katastriüksus Otsa (katastritunnus 47301:001:0352, pindala 17,97 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagatakse järgmiselt: Otsa, sihtotstarve maatulundusmaa; Otsapõllu, sihtotstarve maatulundusmaa; Otsametsa, sihtotstarve maatulundusmaa ja Palvemaja tee L2, sihtotstarve transpordimaa.

Jagamiste eesmärk oli eraldada metsa- ja põllumaad.

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Seati isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks pindalaga 187 m2  Põlva valla omandis olevale katastriüksusele Kase tänav T4. Katastriüksusele paigaldatakse 10 kV maakaabelliin.

Maa sihtotstarbe muutmine
Lutsu külas asuva Haaviku katastriüksuse (katastritunnus 61903:003:0116) sihtotstarbeks määrati elamumaa.

Riigihanke tulemuste kinnitamine

Riigihankel „Vastse-Kuuste Kooli I korruse WC-de remont" tunnistati vastavaks  OÜ Taggel; Estnord Consults OÜ; Betoonkivi OÜ ja OÜ Rehe Ehituse pakkumused. Edukaks tunnistati Estnord Consults OÜ pakkumus, kui kõige madalama hinnaga pakkumus, maksumusega 23 839,20 eurot ilma käibemaksuta (28 607,04 eurot koos käibemaksuga).

Riigihankel „Avaliku ruumi inventar" tunnistati vastavaks RMK-Invest OÜ; Deconord OÜ ja Tiptiptap OÜ pakkumused. Edukaks tunnistati Deconord OÜ pakkumus, kui kõige madalama hinnaga pakkumus, maksumusega 17 600 eurot ilma käibemaksuta (21 120 eurot koos käibemaksuga). Hangitakse 11 prügikasti ja 2 pinki valla avalikku ruumi.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus
799 9494; 516 0435
annely.eesmaa@polva.ee